Anasayfa

 

 

BAŞLANGICINDAN BUGÜNE İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE YAPILAN

TEFSİR DOKTORA TEZLERİNİN KRONOLOJİK SIRALAMASI

 

1. İndirilebilir durumdaki tezler için PDF sütunundaki referans numaralarına tıklayın.

2. PDF’si mevcut olmayan tezlere referans numarasını kullanarak üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişim sağlayabilirsiniz.

3. Erişime kısıtlı olan tezlerin YÖKTEZ’de paylaşıma açılma tarihleri belirtilmiştir.

4. Referans numarası olmayan tezleri İSAM üzerinden sorgulatarak ilgili üniversite kütüphaneleriyle iletişime geçebilirsiniz.

……………………

Hazırlayan: Muhammed Şerif KAHRAMAN

Bilgi ve iletişim için: arabkendi@gmail.com

 

NO

YAZAR

YIL

TEZ ADI

PDF

      1             

İSMAİL CERRAHOĞLU

1960

Kur'an tefsirinin doğuşu ve tefsir hareketine hız veren âmiller

 

PDF

      2             

TAYYAR ALTIKULAÇ

1968

Ebû Şâme el-Makdisi ve el-Mürşidü'l-veciz

 

PDF

      3             

SÜLEYMAN ATEŞ

1968

Sülemi ve tasavvufi tefsiri

 

 

      4             

İSMAİL KARAÇAM

1969

Kur'an-ı Kerim'in nüzûlü ve kıraatı: Kur'an-ı Kerim'in indiği yedi harf ve okunduğu yedi kıraat

 

 

      5             

HÜSEYİN KÜÇÜKKALAY

1970

Abdullah İbn Mes'ûd ve Tefsir İlmindeki Yeri

 

 

      6             

MUHAMMET EROĞLU

1971

Ebû Mansûr el-Mâtüridi ve Te'vilâtu'l-Kur'ân

 

 

      7             

A. HAMDİ SAVLU

1971

Müfessir Taberi ve Tefsiri'ndeki metodu

 

 

      8             

MUSTAFA GÖL

1971

İbn Vesik ve Resm-i Kur'ân Hakkındaki Eseri

 

 

      9             

SUAT YILDIRIM

1972

Hazreti Peygamber'in Tefsiri

 

 

   10             

EMİN IŞIK

1973

Ebû Bekr İbnü'l-Enbâri hayatı ve eserleri ile İzahi'l-vakf ve'l-ibtidâ adlı eserinin edisyon kritiği

 

 

   11             

M. RAGIP İMAMOĞLU

1973

İmam Ebû Mansûr el-Mâtûridi Te'vilâtu'l-Kur'an'daki tefsir metodu

 

 

   12             

ABDULLAH AYDEMİR

1974

Tefsir'de İsrailiyyât (H. VI. asrın başına kadar)

 

367223

   13             

ORHAN KARMIŞ

1975

Tefsir ilminde te'vilin yeri ve önemi

 

 

   14             

MUHARREM ÇELEBİ

1976

Ma'âni'l-Kur'an ve ez-Zeccâc

 

   15             

AHMET BALTACI

1978

Ebû Bekir el-Arabi'nin Tefsiri ve tefsirindeki metodu

 

347002

   16             

ETEM LEVENT

1978

Hasan-ı Basri ve tefsir ilmindeki yeri

 

 

   17             

ŞEVKİ SAKA

1979

Kur'an-ı Kerim'de dâvet metodu

 

 

   18             

ALİ TURGUT

1980

Kur'an-ı Kerim'e göre ahlâk esasları

 

   19             

ABDURRAHMAN ÇETİN

1980

Ebû'l-Amr ed-Dâni hayatı ve eserleri ve Câmi'u'l-beyân

 

 

   20             

MUSTAFA AKŞİT

1981

Abdurrezzak İbn Hemmâm ve Tefsiri'ndeki metodu

 

 

   21             

LÜTFULLAH CEBECİ

1981

Kur'an'ı Kerim ve kâinattaki şer problemi

 

346974

   22             

İBRAHİM ÇELİK

1981

Kur'an'da mele

 

 

   23             

MEVLÜT GÜNGÖR

1981

Cassas (ö. 370/981) ve fıkhi tefsiri

 

 

   24             

NECATİ KARA

1981

Burhânuddin İbrahim b. Ömer el-Bikâi (885-1480) ve tefsirindeki metodu

 

347026

   25             

MUSTAFA KILIÇ

1981

İbn-i Kemâl: hayatı, tefsire dair eserleri ve tefsirindeki metodu

 

347021

   26             

MUSTAFA ÖZTÜRK

1981

Muhammed b. el-Cezeri ve et-Temhid fi İlmi't-Tecvid

 

 

   27             

NECATİ TETİK

1981

Başlangıçtan IX. Hicri asra kadar kıraat ilminin tâ'limi (Aşere târikinde bulunduğu halde Seb'a târikinde bulunmayan vecihler)

 

347027

   28             

ABDÜLBAKİ TURAN

1981

Aliyyu'l-Kari'nin hayatı, eserleri ve Envâru'l-Kur'ân ve Esrâru'l-Furkân adlı tefsirindeki metodu

 

339956

   29             

M. KEMAL ATİK

1982

Câmiu'l-beyân fi'l-kırâati's-seb'i'l meşhûra ve kırâat ilmi yönünden tahlili

 

346975

   30             

SADIK KILIÇ

1982

Kur'an'da Günah Kavramı

 

347049

   31             

SEZAİ ÖZEL

1982

Sa'id b. Cubeyr ve tefsirdeki yeri

 

1625

   32             

VELİ ULUTÜRK

1982

Kur'an-ı Kerim'de ulûhiyyetin tanıtılışı

 

347070

   33             

İSHAK YAZICI

1982

Ebü'l-Leys es-Semerkandi, hayatı, eserleri ve tefsirindeki metodu

 

367277

   34             

ALİ OSMAN YÜKSEL

1982

Kıraat ilminde İbnü'l-Cezerî (hayatı-eserleri) ve Tayyibetü'n-neşr

 

 

   35             

BEDREDDİN ÇETİNER

1983

Ebü'l-Berekât Abdullâh İbn Ahmed en-Nesefi (öl. 710/1310) ve Medârikü't-tenzil ve hakâikü't-tevil adlı eseri

 

1998

   36             

MUSTAFA ÇETİN

1984

Tefsirde dirayet metodu

 

 

   37             

M. ZEKİ DUMAN

1984

Kur'an-ı Kerim'de muâşeret esasları

 

   38             

CELAL KIRCA

1984

İlmî tefsir hareketi

 

 

   39             

RAŞİT KÜÇÜK

1984

Kur'an ve sünnette sevgi kavramı ve özellikle Allah sevgisi

 

 

   40             

AHMET MADAZLI

1984

Kırâat âdâbı

 

 

   41             

M. SAİT ŞİMŞEK

1984

el-Câhiz ve eserlerindeki Kur'an ve tefsirine ait görüşleri

 

 

   42             

RAHİM TUĞRAL

1984

Ebû Bekr b. Mücâhid ve Kitabu's-seb'a

 

 

   43             

MUSA KÂZIM YILMAZ

1985

Tabersî ve Tabatabâi'de İmamiye Tefsiri

 

347015

   44             

AHMET COŞKUN

1986

Kur'an-ı Kerim'de rızık meselesi

214

   45             

İSMET ERSÖZ

1986

Elmalılı Mehmed Hamdi Yazır ve Hak dini Kur'an dili

 

 

   46             

YUSUF IŞICIK

1986

Kazerûnî ve tefsirdeki metodu

 

 

   47             

DURMUŞ ALİ KAYAPINAR

1986

Mekki İbnü Ebi Tâlib el-Kaysi (Asrı, hayatı ve eserleri)

 

 

   48             

MUHSİN DEMİRCİ

1987

Ebûs-Senâ Mahmûd ibn Abdi’r-rahmân el-İsfahânî (öl. 749/1348) ve tefsirdeki metodu

 

 

   49             

ALİ EROĞLU

1987

Müfessir Bağavi, hayatı ve tefsirindeki metodu

 

3389

   50             

JAN İBRAHİM FARAH

1987

Kur'an-ı Kerim'in tabiata bakışı ve Allah'a iman

 

 

   51             

DURMUŞ SERT

1987

Kırâat ekolleri (Başlangıçtan VII. H. asrın başına kadar)

 

 

   52             

HALİS ALBAYRAK

1988

Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri

 

10709

   53             

MEHMET PAÇACI

1989

Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddes'te ahiret inancı

 

10889

   54             

NEDİM YILMAZ

1989

Adudu'd-din el-İci ve tefsirdeki metodu

 

9107

   55             

SAFFET BAKIRCI

1990

Meâlimu't-Tenzil'in rivayet tefsirleri içindeki yeri

 

12269

   56             

MUSTAFA MERAL ÇÖRTÜ

1990

an-Nasai ve Tafsir al-Kur'an al-Azim'i

 

14986

   57             

ÖMER DUMLU

1990

Kur'an-ı Kerim'de salâh meselesi

 

11728

   58             

AHMET İYİBİLDİREN

1990

Kur'an'da İbrahim (a.s.)

 

12223

   59             

MUSTAFA KURT

1990

Hicri III. asırdaki tefsir çalışmaları ve İbn Kuteybe'nin tefsir anlayışı

 

14985

   60             

SÜLEYMAN MOLLAİBRAHİMOĞLU

1990

İbnü'l-Müneyyir ve Et-Teysiru'l-Acib fi Tefsiri'l-Garib

 

14984

   61             

ALİ SAYI

1990

Kur'an'da Hz. Musa

 

11730

   62             

İDRİS ŞENGÜL

1990

Kur'an'ın temel prensipleri ışığında kıssaların tahlil ve değerlendirilmesi

 

11914

   63             

FATİH ÇOLLAK

1991

Kıraat ilminde İmam Şatıbi ve eş-Şatıbiyye

 

19480

   64             

ALİ RIZA IŞIN

1991

İmam Nafi ve kıraatı

 

 

   65             

VELİ KAYHAN

1991

Kur'an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi

 

 

   66             

M. FATİH KESLER

1991

Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar)

 

16852

   67             

ÖMER ÖZSOY

1991

Kur'an'da sünnetullah kavramı

 

16856

   68             

NİHAT TEMEL

1991

Kırâat ilminde vakf ve ibtida

 

19027

   69             

MUSTAFA BİLGİN

1991

Tefsirde Mu'tezile ekolü

19815

   70             

ABDULHAKİM YÜCE

1992

Fahru’d-din er-Razi’nin Mefâtihu’l-ğayb adlı eserindeki işâri tefsir yönü

 

20840

   71             

HİKMET AKDEMİR

1992

Muhammed İbnü Bedrüddin el-Münşi ve tefsirdeki metodu

 

 

   72             

SALİH AKDEMİR

1992

Hıristiyan kaynaklara ve Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa

 

20785

   73             

DAVUT AYDÜZ

1992

Muhammed İbn Ali el-Kereci ve Nüketü'l-Kur'an adlı eserinin tahkik ve tahlili

 

20661

   74             

MEHMET HALİL ÇİÇEK

1992

Ebu'l-Bekâ el-Kefevi'nin Külliyatı'nda tefsir ve Kur'an ilimleri

 

21309

   75             

ARİF GÜNEŞ

1992

Kur'an-ı Kerim'in okunmasında harf, kıraat, yazı kavramı ve ilişkileri

 

20796

   76             

DURAK PUSMAZ

1992

Übey İbn Ka'b ve tefsirdeki yeri

 

20517

   77             

RECEP ŞEHİDOĞLU

1992

Molla Fenari ve tefsir metodu

 

 

   78             

ALİ AKPINAR

1993

Said b. Cübeyr ve tefsir ilmindeki yeri

 

30555

   79             

HALİL ALTUNTAŞ

1993

Necri ve tefsirdeki metodu

 

25948

   80             

HİDAYET AYDAR

1993

Kur'an-ı Kerim'in tercümesi mes'elesi

 

27075

   81             

MUHAMMED BİLGİN

1993

Kur'an'a göre şirk ve müşrikler

 

21483

   82             

EMRULLAH İŞLER

1993

Tahâvi (ö. 321/933) ve Ahkamu'l-Kur'an'ı

 

 

   83             

HASAN KESKİN

1993

Tacü'l-Kurra el-Kirmâni (505/1111 dolayları) ve Lübabü't-Tefâsir adlı tefsiri

 

26719

   84             

MEHMET ALİ SARI

1993

Ebû Ömer ed-Dûri ve Kıraatü'n-Nebi

 

 

   85             

AHMET NEDİM SERİNSU

1993

Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında Esbâbnuzûlun rolü

 

 

   86             

HÜSEYİN YAŞAR

1993

Kur'an'da mübhem ayetler (Mübhematü'l-Kur'an)

21404

   87             

BAHATTİN DARTMA

1994

Şihabu'd-din es Sivasi ve Uyunu't-tefasir li'l-Fuzala'i's-Semasir' indeki metodu

355254

   88             

MUSTAFA ALTUNDAĞ

1994

Ali b. Faddal el-Mücaşi'i'nin 'Nüketü Me'ani'l-Kur'an' isimli eserinin tahlili ve tenkitli neşri

30831

   89             

MUHAMMED ÇELİK

1994

Kur'an'ın ikna hususiyetleri

 

30729

   90             

ZİYA DEMİR

1994

Osmanlı müfessirleri ve tefsir çalışmaları kuruluşundan X-XVI. asrın sonuna kadar

 

37071

   91             

YAŞAR DÜZENLİ

1994

Şihabaddin Sühreverdi ve Nuğbetü'l-beyan fi Tefsiri'l-Kuran adlı eserinin tevbe suresine kadar tahkiki

36437

   92             

A. CÜNEYT EREN

1994

Sıddık Hasan Han (1832-1890) ve Neylü'l-Meram min tefsiri ayati'l-ahkam'ı

 

 

   93             

ŞADİ EREN

1994

Kur'an-ı Kerim'e göre gayb bilgisi

 

32093

   94             

İSMAİL KARAGÖZ

1994

Kur'an-ı Kerim'de zulum kavramı

 

 

   95             

MEHMET OKUYAN

1994

Necmuddin Dâye ve tasavvufi tefsiri

 

32099

   96             

ERDOĞAN PAZARBAŞI

1994

Kur'an-ı Kerim'in tarihi verilerine göre medeniyetlerin menşei ve seyri

 

36784

   97             

H. MEHMET SOYSALDI

1994

Kur'an semantiği açısından inançla ilgili temel kavramlar

 

 

   98             

HAYATİ AYDIN

1995

Kur'an ve sünnete göre beşeri zaaflar

 

 

   99             

MAHMUT KAFES

1995

Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin hayatı ve el-Bahru'l-Muhit isimli tefsirindeki metodu

42454

100             

AYŞE HÜMEYRA ASLANTÜRK

1995

Ebu Hafs Ömer en-Nesefi'nin (öl. 537 - 1142) et-Teysir fi't-Tefsir adlı eserinin tahlili ve el-Bakara Suresi'nin tenkidli neşri

42307

101             

MEHMED REFİİ KİLECİ

1995

Said Nursi'nin eserlerinde i'caz'ı Kur'an

42171

102             

HALİS ÖREN

1995

Göğsügür Lütfullah Erzurûmi (1202-1788) ve Râmûzü't-Tahrir adlı tefsiri

 

42065

103             

MEHMET FAİK YILMAZ

1995

Ayetler ve sûreler arasındaki münâsebet

 

42331

104             

FEVZİ HAMURCU

1995

Mukâtil b. Süleyman ve Kitâbu Tefsîri'l-hamsi mie Âye Adlı Eseri

 

 

105             

AHMET ÇELİK

1996

Hazin el-Bağdadi ve tefsirdeki metodu

52707

106             

ABDURRAHMAN KASAPOĞLU

1996

Kur'an'da iman psikolojisi

54386

107             

AHMET ÇELİK

1996

El-Alusi'nin Ruhu'l-Meani isimli eserinde işari tefsir

 

53790

108             

ABDULHAMİT BİRIŞIK

1996

Hind alt kıtasında Urduca tefsirler ve Ehl-i Kur'ân ekolü

 

53710

109             

VEYSEL GÜLLÜCE

1996

Kur'an-ı Kerim'e göre ahiretin varlığı

 

51822

110             

ABDULBAKİ GÜNEŞ

1996

Kur'an’da Akıl ve Akli Tefsir Hareketi

 

52708

111             

ABDÜLAZİZ HATİP

1996

Kur'an'ın kaynağıyla ilgili müsteşrik iddialarının değerlendirilmesi

 

 

112             

ALİ KIZILIRMAK

1996

Kur'an'da hakikat ve mecaz

 

51704

113             

CEMALETTİN SANCAR

1996

Kur'an'da helak olan kavimler

 

54412

114             

DİLAVER SELVİ

1996

Meşhur tefsir literatüründe tasavvufa bakış

 

53650

115             

BİLAL TEMİZ

1996

Kur'an-ı Kerim'de hidayet kavramı

 

51042

116             

ALİ YILMAZ

1996

Fahruddin er-Râzî’nin et-Tefsîru’l-Kebîr (Mefâtîhu’l-Gayb) adlı eserinde tenâsüb ve insicâm

 

51802

117             

İSMAİL BARDHİ

1997

İbrahim Dalliu ve Tefsiri'ndeki metodu

 

62550

118             

AHMET BEDİR

1997

Baküvi Tefsiri'nin tahlil ve tahrici

 

 

119             

NİYAZİ BEKİ

1997

XX. asır Türkiye'sinde tefsirde İşaratü'l-i'caz örneği

 

92483

120             

ABDULCELİL CANDAN

1997

Kur'an'da hak-batıl mücadelesi

 

62165

121             

ÖMER ÇELİK

1997

Kur'an'a göre Kur'an-ı Kerim ve muhatapları

 

81117

122             

MESUT ERDAL

1997

fi Zilali'l-Kur'an tefsiri ve i'caz açısından değeri

 

62167

123             

ADEM ERGÜL

1997

Kur'an-ı Kerim'de kalp kavramı

 

74799

124             

ŞAKİR ERKAN

1997

Kur'an'da nesih

 

61607

125             

YAVUZ FIRAT

1997

Kur'an-ı Kerim'e göre vahiy sürecinde oluşan islâm toplumu (Tedric ve tebliğ yöntemleri açısından)

 

64052

126             

TALİP ÖZDEŞ

1997

İmam Mâtüridi'nin (Te'vilatu ehli's-sünne) adlı eserinin tefsir ve metodolojisi açısından tahlil ve tanıtımı

 

64080

127             

KADİR POLATER

1997

Kur'an'da Rahmet Kavramı

 

62731

128             

JALE ŞİMŞEK

1997

Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa

 

81225

129             

ZEKİ YILDIRIM

1997

Razi'nin Et-Tefsiru'l-Kebir'indeki fıkıh usulü uygulaması

 

63382

130             

ZEKERİYA YILMAZ

1997

Kur'an-ı Kerim'e göre inanç hürriyeti

 

61564

131             

MEHMET YOLCU

1997

Kur'an'da zihniyet değişimi

 

62186

132             

ADEM YERİNDE

1997

Ahkam ayetlerinin tefsirinde sünnetin yeri

355138

133             

MUHİTTİN AKGÜL

1997

Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber

355136

134             

MEHMET ADIGÜZEL

1998

Kıraatlar açısından Razi ve Tefsir-i Kebiri

 

73315

135             

MEHMET MAHFUZ ATA

1998

Kevâşi (680/1281) ve tefsirdeki metodu

 

74730

136             

ORHAN ATALAY

1998

Bir arada yaşamanın Kur'ani temelleri

 

72781

137