DEVAM EDEN TEFSİR DOKTORA TEZLERİ

Tamamlanan doktora tezleri için buraya tıklayınız.

1. Listenin oluşturulmasında İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanından yararlanılmıştır.

2. Tamamlanan veya yeni başlayan tez bildirimi, düzeltme ve öneriler için arabkendi@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Hazırlayan: Muhammed Şerif KAHRAMAN

 

1       


Kur’an-ı Kerim’e göre dinde aşırılık /  Bektaş Günay.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

2       


Maturîdî ve Nesefî Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım /  Oktay Demirbaş.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu)

3       


Tabatabai’nin Kur’an Anlayışı ve Yorum Metodu (el-Mizan Örneği) /  Hatice Erkoç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

4       


Vahiy Sürecinde Davud (a.s) /  Alie Aptourachman.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

5       


İzzet Derveze ve Süleyman Ateş’in Kur’ân’ı yorumlama yöntemi (karşılaştırmalı bir inceleme) /  Cihad Akkoyun.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

6       


Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Bir Kavram Modeli Olarak Beyan /  Yasemin Yıldırım.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Aydın)

7       


Muhammed Abdullah Draz ve tefsir ilmindeki yeri /  Mehmet Sadık Gür.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

8       


Kur’an’da Dengeli Toplum ve Dengeyi Bozan Faktörler /  Atakan Derelioğlu.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

9       


Kur’an’da Hıristiyanlar (Sosyo-Kültürel İlişkiler Açısından) /  Ferhat Duru.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Karagöz)

10     


Zemahşerî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi (Keşşâf Örneği) /  Oğuzhan Şemseddin Yağmur.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

11     


Kur’an’da insan ve tarih /  Sedat Akyüz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat)

12     


Cumhuriyet Dönemi Cuma Hutbelerindeki Referans Ayetler /  Alaaddin Biçici.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat)

13     


Şehristânî'nin Mefâtîhu'l-Esrâr ve Mesâbîhu'l-Ebrâr Adlı Tefsiri ve Yöntemi /  Recep Arpa.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

14     


Tefsir’de Bir Kaynak Olarak İbn Abbas ve Kaynaklık Yönleri /  M. Fudayl Erkoç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

15     


Maturidi’nin Te’vilatu’l-Kur’an’ın’da Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri /  Aytmırza Satıbaldiev.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

16     


Tefsirlerde Boşanma İlgili Ayetlere Getirilen Yorumlar ve Bu Yorumların Değerlendirilmesi /  Cansever Dokuz.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

17     


Büyük Türk Bilgini Ebu’l-Feth Abdussamed b. Mahmut b. Yunus el-Gaznevî ve “Tefsîru’l-Kur’an” Adlı Eserinin Tenkidli Neşri ( Edition Critigue ) /  Atilla Buğdaycı.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

18     


Muhammed b. Akile’nin “ez-Ziyade ve’l-İhsânUlûmi’l-Kur’an” İsimli Eserinin Kur’ân İlimleri Eserleri İçerisindeki Yeri ve Önemi /  Cevat Sevimli.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

19     


Ulumu’l-Kur’an Açısından Menâhilü’l-İrfân /  Reyhan Altun (Çağlayan).

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

20     


Kur’an’da Yönetim Ahlakı /  Haydar Bekiroğlu.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

21     


Mekki b. Ebi Talip ve Kıraat İlmindeki Yeri /  Sebahattin Turan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

22     


Kur’an-ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddeste Hz. Süleyman /  İsmail Akbulut.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

23     


Taberi Tefsirinde Esbabü’l-Nüzul ve kaynakları /  İsmail Ergin Çoban.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

24     


Tefsir Geleneğinde, Tevrat ve İncil'in Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılması /  Ahmet Koç.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

25     


İbn. Allan el-Mekki’nin Ziyaü’s-Sebil ila Maani’t-Tenzil Adlı Eserinin Tahkiki (Fatihadan Al-i İmran’ın Sonuna Kadar) /  Fuad İbrahim Nayet Alzubaide.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik)

26     


Taberi Tefsiri Bağlamında Bilimsel Tefsire Mesned Gösterilen Ayetlerin Sahabe ve Taabiin Tarafından Yorumu /  Ahmet Ağralı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

27     


Sünnî ve Şiî Tefsirlerde İFK Hâdisesi /  İlyas Şanlı.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

28     


Muhammed Hüseyn’in et-Tabatabaî’nin el-Mizan’ında Sosyolojik İzahlar /  Muhammed Sadık Kılıç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

29     


Hatîb eş-Şirbînî'nin es-Sirâcü'l-Münîr Adlı Tefsirinde Kur'ân'ı Yorumlama Yöntemi /  Mükrime Zengin (Dilekçi).

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

30     


Ebû Alî el-Cübbâî’nin Kur’ân Tasavvuru ve Tefsirciliği /  Ufuk Arpa (Hayta).

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

31     


İlk dönem siyer megazi kaynaklarında esbabnüzül /  Hayati Sakallıoğlu.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

32     


Vahiy Sürecinde Süleyman Peygamber /  Mustafa Yazıcı.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

33     


Kur’an’a Göre Ehl-i Kitap ile Bir Arada Yaşamanın İmkanı ve Sınırları /  Adem Küçükkılınç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

34     


Kur’an’da Kinaye ve Ta’riz Sanatının Retorik Yönden Değerlendirilmesi /  Enes Saka.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

35     


Kur’an’da Nefs Kavramı /  Ayşe Ünal.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

36     


Klasik Tefsir Literatüründe Yahudi Kaynaklarının Kullanımı -Kadın Örneği- /  Bedriye Yılmaz.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

37     


Kur'ân'ın İnsanı İnşa Süreci /  Ali Şimşek.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

38     


Kur’an’da İtiraf ve Pişmanlık Olgusu /  Hayri Erenay.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Talip Özdeş)

39     


İtikat, İbâdet ve Muamelât Açısından Kur’an’da Söz-Eylem Münasebetleri ve Pratikteki Olumsuzlukların Psiko-Sosyal Sebepleri /  Osman Aslan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç)

40     


Kur’an’da “Tahaddi” Kavramı /  Mehmet Yalçınkaya.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

41     


Muhammed Ebu Zehra’nın Eserlerinde Kur’ân İlimlerine Bakışı ve Mucizetu’l-Kubra Adlı Eseri /  Yahya Karataş.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Eroğlu)

42     


Seyyid Kutub’un “Fi Zilali’l-Kur’an” Adlı Tefsirinde Münasebet /  Murat Tayyar.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

43     


Et-Tûsî ve “et-Tibyân fi Tefsîri'l-Kur'ân”ı /  Havva Yıldırım.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin)

44     


Rus Ortantalistlerin Kur’an Araştırmaları(Ignaty Yulianoviç Kraçkovskiy Örneği) /  Akhmed Aldamov.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Şahin Güven)

45     


İbn Kesir'in Tefsiri “Tefsîru'l-Kur'âni'l- Azîm”in Dirâyet Yönünden Analizi /  Melek Altıntaş (Yılmaz).

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

46     


Mecduddin Muhammed b. Ya’kub el-Firûzâbâdî ve “Besâiru Zevi’t-Temyiz” isimli Tefsirindeki Metodu /  Merve Bekçi.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik)

47     


Kur’an’da İdeal Devlet Adamı Karakteristiği /  Yusuf Akgün.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

48     


Kur'an Bağlamında Esmaü'l-Hüsna /  Ahmet Yaşar Güneş.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

49     


Kâdî Beydâvî ve Nefesî Tefsirlerinin Karşılaştırılması /  Mehmet Tüfekçioğlu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özel)

50     


Kur’an-ı Kerim’de Peygamberlerin İstiğfarı /  Hasan Sarraoğlu.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

51     


Fahreddin er-Razi Tefsirinde Dil Tahlilleri ve Belağat Uygulamaları /  Mehmet Çelik.

Harran Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Atilla Yargıcı)

52     


et-Taberânî ve “et-Tefsîru’l-Kebîr”i /  Ümmühan Özçeltikçi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin)

53     


Kosova ve Arnavutluk kütüphanelerinde Bulunan Yazma Tefsir Eserleri /  Zymer Ramadani.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

54     


Alusi’nin Ruhü’l-Meani tefsirinde Siyak /  Fatih Keskin.

Sakarya Üniversitesi(Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

55     


Günümüzdeki İlhâdi Tefsir Hareketleri /  Yusuf Ceylan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

56     


İbn Temcîd ve Envâru’t-Tenzîl Hâşiyesi /  Murat Ustakurt.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

57     


Ahmed b. Hanbel'in Tefsir Anlayışı Çerçevesinde İtikadi Konulara İlişkin Ayetleri Yorumlama Biçimi /  Abdullah Vargeloğlu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık)

58     


Te’vîlâtü’l-Kur’ân ile el-Keşşâf Tefsirlerinin Ulûmü’l-Kur’ân Açısından Mukayesesi /  Abdurrahman Harbi.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

59     


Rivayet tefsirlerinin dirayet boyutu, İbn Kesir örneği /  Mehmet Yazıcı.

Marmara Üniversitesiİlahiyat Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı(Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

60     


Kufe Ekolünün oluşumu ve Tefsir ilmine katkıları /  Huriye Akbıyık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

61     


Zemahşerî'nin Keşşaf'ı ile Ebussuud'un İrşadü'l-Akli's-Selim Adlı Tefsirinin Karşılaştırılması /  Mustafa Soykök.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özel)

62     


Teper Malzeme'nin Kuran Tarihi İsimli Eserinin Kaynak Çalışması /  Fethi Yıldırım.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Kara)

63     


Beydâvî Tefsîrinin Ulûmu'l-Kur'ân ve Tefsîr Usûlü Açısından Tahlili /  Mehmet Bağış.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

64     


Kur'ân'da Tarih Anlayışı /  Ahmet Çekin.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

65     


1980’den Sonra Türkiye’de Üniversite Dışı Düşünürlerin Kur’an’a Yaklaşımları /  Muhammet Çelik.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

66     


Ahkâm Ayetleri Açısından İlk Dönem İşâri Tefsirler -Tüsterî, Sülemî, Kuşeyri Örnekleri- /  Mahmut Kayış.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

67     


Vahidi'nin el-Basit adlı eserinin dilbilimsel açıdan değerlendirilmesi /  Büşra Akdemir.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

68     


Kur’ân-ı Kerim’in Nahiv İlmine Etkisi /  Alaaddin Şükür.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Kurt)

69     


Tefsîru’l Merâğî ‘nin İctimâi Tefsir Açısından Değerlendirilmesi /  Mehmet Seri Doğru.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Veli Kayhan)

70     


Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Tefsir İlmindeki Yeri /  Mahmut Sönmez.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

71     


Allah’ın Rububiyet’inin Peygamberler Üzerindeki Tecellileri /  Hossein Ghannadi.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

72     


Kur’an’da Yaratma Fiilleri ve Yakın Anlamlarının Nüansları /  Abdülhalim Erkoç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

73     


Kur’ân’da İlâhi Rahmetin Beşeriyete Tecellisini İlgilendiren Ayetler /  Enise Erkoç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

74     


İşarî Tefsir ve İşarî Tefsire Etki Eden Amiller /  Mesut Akdoğan.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

75     


Saçaklızade Muhammed İbn Ebî Bekr el-Maraşi’nin Kırâat İlmindeki Yeri /  Mahmud Şevket Öztürk.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

76     


Sa'lebî'nin el-Keşf ve'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân Adlı Eserinde Kur'ân'ı Yorumlama Yöntemi /  Flamur Kasami.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

77     


Alâaddin es-Semerkandi’nin Şerhu’t-Te’vilât Adlı Eserinin Tefsir Şerhi Geleneğindeki Yeri /  Güneş Öztürk.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

78     


Abdürrâzık b. Rizküllah er-Res'anî'nin "Rümûzü'l-Künûz fî Tefsir'il-Kur'ani'l-Aziz (589- 661)" adlı eserin tahlili /  Kadri Ogul.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Erdal)

79     


‘Ulûmu’l-Kur’an ve Tefsir Kaynağı Olarak Taberî Tarihi /  Fatih Kanca.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

80     


Muhammed b. Ali eş-Şevkâni’nin Hayatı ve Tefsirindeki Metodu /  Edmir Maxharri.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

81     


Amerika’da Kur’ân’ın Anlaşılması Yönünde Çalışmalar (Metod ve Yorum): Prof. Dr. Mahmoud Ayoub Örneği /  Ayşe Kübra Coşkun.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

82     


Kur’an’ın Tefsiri Açısından Umum ve Husus - Taberi Tefsiri Örneği - /  Murad Sadıkov.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

83     


Dört Kanonik İncil’in Kur’an’a Arzı /  Hasan Hüseyin İslam.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Hacımüftüoğlu)

84     


Ahkam Ayetleri Açısından Mâturîdî'nin Te'vilâtü'l-Kur'an'ı /  Musa Öziş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

85     


Endülüs Tefsir Geleneğinde İbn Berrecân’ın Tenbîhu'l-Efham İlâ Tedebburi'l-Kitâbi’l-Hakim Ve Te'arrufi'l-Âyât ve'n- Nebei'l-'Azim İsimli Tefsîrinde Kur'an’ı Tefsir-Te'vil Yöntemi /  Yakup Kansızoğlu.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hidayet Aydar)

86     


İ’caz açısından Kur’an-ı Kerim’in etkisi /  Ayşegül Eskikurt.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

87     


Semerkandi’nin Bahru’l-Ulum Adlı Tefsirinde Kıraat Olgusu /  Abdullah Karakaş.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdullah Emin Çimen)

88     


Klasik Dönem İmamiyye Şiası Tefsirlerinde Kıraat Olgusu: Tûsi ve Tabersi örneği /  Süleyman Yıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

89     


Kur'an'ı Kerim'de İkili Anlatım /  Halil İbrahim Karaarslan.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

90     


Senâullâh Pânipatî ve Tefsiru’l-Mazharî isimli tefsirindeki metodu /  Buzurmankul Sarbaggişev.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay)

91     


Mehmet Emin Şirvani ve tefsir alanındaki çalışmaları /  Aladdin Sultanov.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

92     


Şii Müfessir Allame Hui’nin Kur’an İlimlerindeki Yeri ---Karşılaştırmalı olarak - /  Reza Dehgani.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz)

93     


İbn Hişam’ın es-Siretü’n-Nebeviyyesi İsimli Eserinde Tefsir ve Ulumu’l-Kur’an /  Nurdan Mendeş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

94     


Şafii Usulünün Temellendirildiği Ayetlerin Yorumu /  Zahit Demirel.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bahattin Dartma)

95     


Kur'ân ilimlerine Yaklaşımı Açısından Maturidi'nin Te'vilatü'l-Kur'ân'ı /  Mustafa Cihad Bakkal.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İshak Özgel)

96     


Endülüs'te Tefsir Faaliyetleri /  Mehmet Tahir Gündüz.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

97     


İşari Tefsir Açısından Risale-i Nur Kulliyatı /  Adem Cırık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

98     


Nüzul Sırasını Esas Alan Tefsirlerinin Mukayesesi ( Et- Tefsir'ul Hadis, Fehm'ul Kur’anil Hakim ve Beyan’ul Hak Örneği) /  Musa Güler.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

99     


Elmalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutub’un Nehiy Âyetlerini Yorumlamaları /  Bilal Işık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

100  


Theador Nöldeke’nin Kar’an’a Yaklaşımı “Geschichtedes Qorans” örneği /  Müslüm Yıldırım.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

101  


Siyer - Tefsir İlişkisi Bağlamında Kıtal ve Cihada Dair Ayetlerin Kronolojik İncelenmesi /  Muhammet Karaosman.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

102  


Gazâli'nin İşâri Tefsir Anlayışı /  Mehmet Dağ.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

103  


Meşrutiyet Dönemi Meâlciliği ve İbrahim Hilmi Efendi Tarafından Neşredilen Kur'an-ı Kerim Tercümesi /  Mehmet Bahçekapılı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

104  


Kur'an-ı Kerim'de Bahane Olgusu (İnkar Sebepleri ve Talepleri) /  Aziz Çınar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

105  


Kur’an’da Mukabele Sanatı /  Selahattin Yılmaz.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

106  


Kur’an-ı Kerim’de Şir Tanrılarının İptal Usulleri /  Ahmet Gezer.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

107  


Kur’an-ı Kerim’in Daima Yeni Oluşu /  Mehmet Munir Benek.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

108  


Kur’an’ın Anlaşılmasında Tenzihi Dil /  Mustafa Demir.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz)

109  


Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Kur’an Yorumu /  Cüneyt Sapanca.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

110  

Dinler, Murat
Ebussuûd Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an /  Murat Dinler.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

111  


Bursevî’nin Ruhu’l-Beyan Adlı Eserinin Karî Yönü /  Doğan Eygün.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: )

112  


Siyasal Toplumsal İçerikli Ayetlerin Karşılaştırılması -Tabatabai ve Mevdudi Örneği- /  Cemalettin Oruç.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

113  


Râzi Tefsiri’nde Siyakın Yeri /  Gülhan Yılmaz.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

114  


İbn Aşur ve Tabatabai Tefsirlerinin Bazı Tefsir Problemleri Açısından Mukayesesi /  Mansur Yayla.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz)

115  


Eğitim Açısından Kur'an'da Tebşir ve İnzar /  Morteza Soleimani.

(Danışman: Tespit edilemedi )

116  


Ali Şeriati' nin Kur'an Algısı /  Rezvan Daryadel.

(Danışman: Tespit edilemedi )

117  


Tâhir İbn Aşûr’un Tefsirinde Belâğat İlmi Uygulamaları /  Abdullah Tayfur.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

118  


Müfessirlerin Müşkil Ayetlere Yaklaşımları /  Yunus Akça.

Fırat Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hacı Mehmet Soysaldı)

119  


NiYÂZÎ-i MISRΒNi “el-MECÂLiS”iNiN TAHKÎKi ve Filolojik Açıdan Değerlendirilmesi /  Bayram Kusursuz.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Reşit Özbalıkçı)

120  


KUR'AN'DA Su ve Hayat /  Mehmet Şafi Bilik.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Selahattin Sönmezsoy)

121  


İslam Modernleşmesi ve Kur’an Yorumları /  Nevriye Sümeyra Çalık (Budak).

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

122  


Rivâyet ve Dirâyet Tefsirlerinde Ahkâm Âyetlerinin Yorumlanma Biçimi /  Fatih Sarıgül.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan)

123  


Tâhir b. Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İsrailiyat /  Mustafa Yıldız.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Kara)

124  


MUHAMMED el-MEKKi'YE İsnad Edilen TEFSiR VE Metodu /  Ahmet Uzun.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

125  


Taberî'nin Siyâka Göre Tefsîri /  Habip Gül.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

126  


Yemen Bölgesiyle İlişkili Kur’an Kıssalarının Tarihsel ve Kültürel Açıdan Tahlili /  Elif Yazıcı.

Çukurova Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Öztürk)

127  


Kuranda Rububiyet /  Abdullah Sevgi.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

128  


Kur’an’da İktisadi Sistemin Esasları /  Abdullah Bekiroğlu.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

129  


Kur'ân'da Cihad /  İsmail Kurt.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

130  


İmam Mâtürîdi’nin Te'vilâtü Ehli's-Sünne İsimli Tefsirinde Mutezilî Söylemin Eleştirisi /  Esat Sabırlı.

Akdeniz Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Yaka)

131  


Ruhu'l-Meani'de Kıraat Olgusu /  Sait Bosat.

Fırat Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Gıyasettin Arslan)

132  


Hıdır bin Abdurrahman el-Ezdi ve et-Tibyan fi Tefsîri’l-Kur’an adlı tefsiri /  Esat Özcan.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hidayet Aydar)

133  


Sünenü't-Tirmizî'nin Kur'ân İlimleri Açısından Değeri /  Haticetül Kübra Demirçin.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

134  


Taberî Tefsirinde Ahkâm Ayetlerine Yaklaşımlar /  Mustafa Güvenç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

135  


Molla Sadra'nın Kur'an Anlayışı ve Yorum Yöntemi /  Mehmet Zeki Serdaroğlu.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

136  


Tefsir Usûlünde Ehl-i Sünnet - Şia Farklılaşması /  Recep Turan.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

137  


Hicrî İlk Beş Asırda Tefsir-Sözlük Etkileşimi /  Ayşe Uzun.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İsmail Çalışkan)

138  


DiLBiLiMSEL TEFSiRDE FARKLıLAŞMA SÜRECi (CARULLAH ez-Zemahşeri'nin el-Keşşaf İsimli Tefsiri Örneği) /  Havva Özata.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

139  


İslâmcılığın Kur'ânî Temelleri /  Tuba Erkut.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

140  


Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı /  Ömer Dinç.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Selim Türcan)

141  


Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar -Metin Bütünlüğü Arayışları- /  Ersin Kabakcı.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Gezer)

142  


Kur’ân’ın Konusu Olarak Melekler /  Şuayip Karataş.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

143  


Kur’an-ı Kerim’e Göre Zaaf ve Çözüm Yolları /  Fatih Toktaş.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

144  


Kur'an'ın Anlaşılmasında Temsili Dil /  Yusuf Yıldırım.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz)

145  


Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Kur’ân-ı Kerim Eğitim ve Öğretimi /  Halil İ. Önder.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

146  


Kur'ân'a Göre İnsanların Yanılgıları /  İbrahim Yıldız.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

147  


Kur’an’da Yönetim İle İlgili İlkelerin Tefsirlerdeki Yorumu /  İsmail Canbek.

Harran Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Atilla Yargıcı)

148  


Çağdaş Dönem Sünni-Şii Tefsir Mukayesesi (Abduh-Reşid Rıza’nın Menar ve Tabatabai’nin Mizan Tefsiri Örneği) /  İmran Çelik.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

149  


Kur'an'ın Anlaşılmasında Garibu'l-Kur'an'ın Yeri (Kurtubî Tefsiri Örneği) /  Mehmet Demir.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

150  


Muhammed Emin b. Abdillah er-Rumi’nin “Umdetu’l-Hallanİzahi Zübdeti’l-İrfan” Adlı Eseri (Tahkik ve Değerlendirme) /  Hafız Osman Şahin.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

151  


Vehbe ez-Zuhaylî’nin et-Tefsîru’l-Münîr Adlı Tefsirinde Belâgat İlmi Uygulamaları /  Sinan Yıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

152  


Kıraatlerin Naklini İfade Eden Kavramların Teşekkülü /  Naci Demirci.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

153  


Et-Tahrir ve't-Tenvîr Bağlamında İbn Aşur'un Tefsir Anlayışı /  Mahmut Ayyıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bilal Gökkır)

154  


Osmanlı’da Huzur Dersleri İçeriği: Gümülcineli Ahmet Asım Efendi Örneği /  Rıdvan Kara.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

155  


Bir Anlatım Türü Olarak Kur’an’da Meseller ve Delaleti /  İbrahim Günaydın.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

156  


Ata b. Ebi Rabah ve Kur’an Yorumu /  Esra İnci.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

157  


Zihniyet İnşası Bağlamında Kur’an’da Rububiyet /  Hasan Nas.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

158  


Muhammed Mütevelli Şa’ravi’nin “Tefsiru’ş-Şa’ravi” İsimli Tefsirinin Yöntem ve Muhtevası /  Sali Mustafa Onbashi.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ay)

159  


Endülüs ve Doğu Müfessirlerinin Kur’an Yorumları: Ehl-i Kitab Ayetleri /  Nursel Çelik.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket Kotan)

160  


İbn Haldun’un Kur’an Anlayışı /  Sümeyye Sevinç.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

161  


Râgıb el-İsfahânî'nin Müfredât Adlı Eseri ve Dilbilimsel Tefsir Açısından Değeri /  Hasan Yaldızlı.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

162  


Şia Tefsirlerinde İsrailiyat /  Hüseyin Zamur.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

163  


Ahmed b. Muhammed es-Sâvî ve Hâşiye alâ Tefsîri’l-Celâleyn Adlı Eseri /  Nihad Dervişeviç.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

164  


Said Havva'nın Tefsir Metodolojisi /  Zeynel Abidin Alptekin.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

165  


Klasik ve Modern Dönemde Tefsirin Tanımı, Mahiyeti ve Usulü Meselesi /  Enes Büyük.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hocaoğlu)

166  


Tâbiûn Dönemi Tefsir Faaliyetleri ve Medine Ekolünün Tefsir İlmine Katkısı /  Ceyda Gürman.

Yalova Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın)

167  


Kur'an-ı Kerim'de Çeşitli Yönleriyle Talak /  Hasan Çınar.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

168  


Ebussuûd Efendi'nin Kur'an'ı Kur'an'la Tefsiri /  Adem Gerlegiz.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

169  


Tefsir Geleneğinde Usul Arayışları Başlangıçtan Şah Veliyullah ed-Dihlevi'ye Kadar /  Fatma Yalnız.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Selim Türcan)

170  


Kuran'ı Kerim'de Te'kid Üslubu /  Cemal Arbaç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek)

171  


EsbâbNüzûl Bağlamında Tevbe Sûresi’nin Getirdiği Hükümler /  Bekir Özkızıl.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

172  


Kur’an-ı Kerim ve İnsan Hakları /  Fadıl Baran.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

173  


Kur’an Perspektifinden Suç ve Ceza /  Ahmet Rençber.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

174  


Reşit Rıza’nın “Tefsiru’l-Menar” İsimli Eserinin Tefsir Usulu Açısından Değerlendirilmesi /  Tuğba Nur Kaya.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Ömer Aslan)

175  


Kur’an’da Asa Mucizesi Örneğinde Tefsir Kaynaklarının Değerlendirilmesi /  Hüseyin Yakar.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bilal Gökkır)

176  


Bir Yöntem Olarak Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri Meselesi -Muhammed Ebu Zeyd Örneği- /  Sevim Gelgeç.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

177  


İbn Atiyye Tefsirinde Kırâat Olgusu /  Rıfat Ablay.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hacı Önen)

178  


Alûsî’nin Rûhu’l-Meânî fî Tefsiri’l-Kurâni’l-Azîm Adlı Eserinde Müşkilu’l-Kur’an Meselesi /  Kadri Oğul.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

179  


Şîa'da Kur'ân İlimleri -Muhammed Hâdî Marifet Örneği- /  Ersin Çelik.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz)

180  


ZEMAHŞERÎ ve TABÂTABÂΠTefsirlerinin Klasik-Modern Yorum Bağlamında Mukayesesi /  Şafak Çatal.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan)

181  


Osmanlı Döneminde Arnavut Asıllı Müelliflerin Kuran İlimleri ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları /  Alfred Piku.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan)

182  


Ahkâm Ayetlerinde Hikmet [Razi (ö.606/1210) Örneği] /  Sakin Taş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

183  


Kur’an’ın “En”leri (Kur’an’ın Değerler Skalasında En Üst ve En Alt Olarak Gördükleri) /  Atilla Yaşar.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

184  


İşarî Tefsirde Vahdet-i Vucûd Ekolünün Etkisi /  Yasemin Köker.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

185  


İlahî Hitabın Karakteristiği /  Mazhar Dündar.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

186  


Sarfî Farklılıkların Tefsire Etkisi (Zemahşeri Örneği) /  Veysel Demir.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Akay)

187  


Ebu Cafer en-Nehhâs, Tefsir ve Kıraat İlmindeki Yeri, el-Kat’u ve’l-İtinaf Adlı Eseri /  Fatih Çelik.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

188  


Taberi Tefsirinde Geçen Şiirler ve Analizleri /  Abdurrahman Güney.

Bozok Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altuntaş)

189  


Kur’an’da Zalim /  Mehmet Sait Akan.

Şırnak Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gül)

190  


Molla Halil es-Siirdî'nin "Şerhu Kitabi Diyai Basîrati Kalbi'l-Arûf fi't-Tecvîdi ve'r-Rasmi ve Ferşi'l-Hurûf" Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi /  Lokman Şan.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nurettin Turgay)

191  


Mu’tezile Tefsir Geleneğine Atıf Bağlamında Fahrettin er-Razi ve Tefsir-i Kebir’i /  Emrullah Tuncel.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı)

192  


Abbasîler Döneminde Kıraat İlmi /  Mutlu Saylık.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hacı Önen)

193  


Tüsteri, Sülemi ve Kuşeyri Tefsirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme /  Mehmet Veysi Özlük.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

194  


Kur’an’da İfrat,Tefrit ve Vasat Açısından Üçlü Yaklaşım /  Hasan Bulut.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

195  


Taberi Tefsiri'nde Sosyo-kültürel ve yerel unsurlar /  Nisa Zehra İşel.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat)

196  


Kıraat ve Tefsir Boyutuyla Vakf-ı Lâzım /  Mehmet Kara.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı)

197  


Yemen’de Tefsir Hareketleri /  Nadia Alzubaire.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar)

198  


İbn Aşur Tefsirinde Belagat Uygulamaları /  Osman Ertuğrul.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar)

199  


İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhu'l Beyan Adlı Tefsirinde Ahkâmu'l Kur'ân /  Ahmet Gökhan Öztürk.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

200  


Bireysel ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin Kur'ân Tefsirine Yansıması: Zemahşerî Örneği /  Şeyma Altay.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat)

201  


Mekkî-Medenî Ayrımının Kur'an Yorumundaki Rolü /  Mustafa Taha Güler.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

202  


Hacı Paşa el-Konevi’nin Mecma’u’l-EnvârCemî’i’l-Esrar Adlı Tefsirinin Birinci Cildinin Tahkiki ve İncelenmesi /  Ahmed Mahmoud Zakaria Tawfik.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

203  


Doğuş ve Gelişimi Ekseninde Müşkilü'l-Kur'an İlmi /  Kemal Türkmen.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

204  


Taftâzânî’nin Keşşâf Hâşiyesi’nin Tahkîk ve İncelemesi (Âraf ve Enfâl Sûreleri) /  Mousa Mohammed Saleh Alquafer.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

205  


Sinaneddin Yusuf’un (ö.h.986) Beydavi Haşiyesi’nin Tahkiki (Fatiha’dan Enfal’e Kadar) /  Ibrahem Alhasson.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

206  


Sadi Çelebi’nin (Ö.945) Envarü’t-Tenzil Haşiyesinin Tahkiki ve Kıraat İlmi Açısından Değeri /  Adnan Fakak Ahmed Alhamd.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

207  


İsnâaşeriyye Tefsirinde "İmâmet" "Ehl-i Beyt" "İsmet" "Rec'at" "Mehdîlik" ve "Bedâ" İle İlgili Âyetlerin Siyak Açısından Mukâyeseli İncelemesi (Kummî, Feyz-i Kâşânî/Tûsî, Tabersî) /  Sabahattin Gümüş.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Serdar Demirel)

208  


Kur'ân'ın Korunmuşluğuyla Çelişen Rivayetler Bağlamında İlk Dönem Kur'ân Algısı /  Sümeyye Sayğın.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

209  


Beğavî ve İbn Kesîr Tefsirlerinin Yöntem Açısından Mukayesesi /  Abdullah Yılmaz.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

210  


İmâm Mâtürîdî'nin Din Şeriat İlişkisi Bağlamında Toplumsal Düzen ve Hukukla İlgili Ayetlere Yaklaşımı /  Hanefi Şola.

Çukurova Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Sami Kılınçlı)

211  


Taberi Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an /  İbrahim Akşit.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

212  


İbn Aşur’un et-Tahrir ve’t-Tenvir Adlı Tefsirinde Münasebet İlmi /  Omar Abulail.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

213  


Çağdaş Selefi İddiaların Dini Naslar Açısından Değerlendirilmesi /  Mehmet Kadri Demir.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Çelik)

214  


Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri /  Nurettin Çiftçi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş)

215  


Muhammed Râtib en-Nâbulsî'nin Tefsiru'n Nâbulsî'deki Metodu ve Modern Meselelere Yaklaşımı /  Abdullah Kadıoğlu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep Demir)

216  


Sebeb-i Nüzûlün Tefsire Etkisi Bakımından Ali İmran Süresi Örneği /  Mustafa Hamurli.

Harran Üniversitesi (Danışman: Tespit edilemedi )

217  


Selçuklular Devri Müfessirleri /  Ömer Faruk Demireşik.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa)

218  


Son Devir Müfessirlerinden Suriyeli Vehbe ez- Zuhayli'nin Tefsir Görüşleri /  Mohammed Badawi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

219  


Son Devir Müfessirlerinden Endonezyali Abdul Malik Karim Amrullah’ın Tefsir Görüşler /  Zulfikri Zulkarnaini Asanusi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

220  

 

Kur’an’da Karakter Eğitimi / Hasan Rıza Özdemir.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

221  

 

Klasik Dönemden Bugüne Tefsirde Yorum Farlılığı (Mukatil ve Cabiri) / Muhammet Hayri Şahin.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

222  

 

Kur’an’ın Kur’an’la Tefsirinin Tarihi Seyri (İlk Üç Asır) / Mustafa Başkan.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

223  

 

Ebussuud ve Alusi Tefsirlerinin Ahkam Ayetleri Açısından Karşılaştırılması / Melahat Akalp.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

224  

 

Tayyibetü’n-Neşr Şerhlerine Dair Bir İnceleme (Mûsâ Cârullah Örneği) / Yaşar Akaslan.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Kurt)

 

225  

 

Kur’an’da “ARD” Kelimesinin Semantik Tahlili / Tuba Yazıcı.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

226  

 

Taberide Ahkam Ayetleri / Bilge Evli.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

227  

 

Kur’an’da “CHL” Kökünün Semantik Analizi / Hatice Merve Çalışkan.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

228  

 

İlk Dört Asırlık Dönem Tefsir Literatüründe Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Yaratılışı ile İlgili Kelimeler / Ali Rıza Çelik.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

229  

 

el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Ķur’an’ın Filolojik Açıdan İncelenmesi / İsmail Erken.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

 

230  

 

Çağdaş Kur’an Yorumlarında Velayet Bağlamında Gayrimüslimlerle İlişkiler / Ebubekir Tatlı.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

 

231  

 

Tefsirlerdeki Farklı Görüşlerin Arka Planı ve Kur'ân'ın Anlaşılmasına Yansımaları / Mustafa Sağlam.

 

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Karagöz)

 

232  

 

Kur’an’da Özeleştri / Musa Turşak.

 

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

 

233  

 

Kıraat İlminde Âhâd Kavramı / Muhammet Kara.

 

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

 

234  

 

Hamidüddin el-Ferahi ve Nizamu’l-Kur’an Te’vili’l-Furkan bi’l-Furkan Adlı Tefsiri / Orhan Güvel.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik)

 

235  

 

Vâhidî’nin Esbâbü’n-Nüzûl’ü ve Tefsirleri Bağlamında Bir Tefsir Problemi Olarak EsbâbNüzûl / Enes Veli.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

236  

 

Kur’an-ı Kerim’de İffet, Haya ve Müstehcenlik / Mustafa Aygen.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

237  

 

Kelam Konularının Kur’an Merkezli Tartışılması Bakımından Konevî’nin Beyzâvî Tefsiri Haşiyesinde Kesb Nazariyesi / Burcu Dilek.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

238  

 

Kur’an’ın Muhatabı İknada Aklî Delilleri / Şenel Genç.

 

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Keskin)

 

239  

 

Maturidi Tefsirinde Ahlakî Kavramlara Yaklaşımlar / Gayaz Akhmetshin.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

 

240  

 

Klasik Dönem Müfessirler ile Çağdaş Dönem Müfessirlerin Cihat Ayetlerine Yaklaşımı / Ali Kaşıkırık.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

 

241  

 

Şehfûr b. Tâhir el-İsferâyînî ve Tâcü’t-TerâcimTefsîri’l-Ķur’ân li’l-e‘âcim" Adlı Farsça Tefsiri / Mehmet Faruk Araz.

 

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Yolcu)