DEVAM EDEN TEFSİR DOKTORA TEZLERİ

Tamamlanan doktora tezleri için buraya tıklayınız.

1. Listenin oluşturulmasında İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanından yararlanılmıştır.

2. Tamamlanan veya yeni başlayan tez bildirimi, düzeltme ve öneriler için arabkendi@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Hazırlayan: Muhammed Şerif KAHRAMAN

 

1       


Kur’an-ı Kerim’e göre dinde aşırılık /  Bektaş Günay.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

2       


Maturîdî ve Nesefî Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım /  Oktay Demirbaş.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu)

3       


Tabatabai’nin Kur’an Anlayışı ve Yorum Metodu (el-Mizan Örneği) /  Hatice Erkoç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

4       


Vahiy Sürecinde Davud (a.s) /  Alie Aptourachman.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

5       


İzzet Derveze ve Süleyman Ateş’in Kur’ân’ı yorumlama yöntemi (karşılaştırmalı bir inceleme) /  Cihad Akkoyun.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

6       


Tüsi ve Tefsirindeki Metodu /  Hüseyin Topal.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

7       


Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Bir Kavram Modeli Olarak Beyan /  Yasemin Yıldırım.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Aydın)

8       


Muhammed Abdullah Draz ve tefsir ilmindeki yeri /  Mehmet Sadık Gür.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

9       


Kur’an’da Dengeli Toplum ve Dengeyi Bozan Faktörler /  Atakan Derelioğlu.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

10     


Kur’an’ın İndiği Dönem Arabistan’daki Dinler ve Kur’an’ın Bu Dinlerle İlişkisi (Şarkiyatçı Görüşlerin Değerlendirilmesi) /  Mustafa Küçükaşçı.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

11     


Kur’an’da Hıristiyanlar (Sosyo-Kültürel İlişkiler Açısından) /  Ferhat Duru.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Karagöz)

12     


Müfessirlere Göre Tevrat ve İncil’in Tahrifi Meselesi /  Ahmet Koç.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz)

13     


Zemahşerî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi (Keşşâf Örneği) /  Oğuzhan Şemseddin Yağmur.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

14     


Kur’an’da insan ve tarih /  Sedat Akyüz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat)

15     


Kur’an-ı Kerim’e Göre Bencillik ve Diğerkamlık /  Ahmet Özbay.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

16     


Cumhuriyet Dönemi Cuma Hutbelerindeki Referans Ayetler /  Alaaddin Biçici.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat)

17     


Şehristânî'nin Mefâtîhu'l-Esrâr ve Mesâbîhu'l-Ebrâr Adlı Tefsiri ve Yöntemi /  Recep Arpa.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

18     


Abu’l-Sabit Muhammed b. Abdi’l-Melik ed-Deylemî ve Tefsiri’d-Deylemî /  M. Mübarek Çelik.

Harran Üniversitesi(Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

19     


Eski Ahit’te, İnciller’de, Kur’an-ı Kerim’de Hsb Kökününün Semantik (Tahlili) İncelenmesi /  Saida Saipova.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

20     


Tefsir’de Bir Kaynak Olarak İbn Abbas ve Kaynaklık Yönleri /  M. Fudayl Erkoç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

21     


Maturidi’nin Te’vilatu’l-Kur’an’ın’da Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri /  Aytmırza Satıbaldiev.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

22     


Tefsirlerde Boşanma İlgili Ayetlere Getirilen Yorumlar ve Bu Yorumların Değerlendirilmesi /  Cansever Dokuz.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

23     


Büyük Türk Bilgini Ebu’l-Feth Abdussamed b. Mahmut b. Yunus el-Gaznevî ve “Tefsîru’l-Kur’an” Adlı Eserinin Tenkidli Neşri ( Edition Critigue ) /  Atilla Buğdaycı.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

24     


Muhammed b. Akile’nin “ez-Ziyade ve’l-İhsân fî Ulûmi’l-Kur’an” İsimli Eserinin Kur’ân İlimleri Eserleri İçerisindeki Yeri ve Önemi /  Cevat Sevimli.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

25     


Ulumu’l-Kur’an Açısından Menâhilü’l-İrfân /  Reyhan Altun (Çağlayan).

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

26     


Kur’an’da Yönetim Ahlakı /  Haydar Bekiroğlu.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

27     


Müteşabih Ayetlerin Yorumunda İmam Matûridî ile Kadı Abdu’l-Cebbar’ın Mukayesesi /  Kerim Özmen.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

28     


Fahrettin Razi ve Cevherî Tantavî’nin Kevnî Ayetlere Yaklaşımları /  Aladdin Sultanov.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

29     


Mekki b. Ebi Talip ve Kıraat İlmindeki Yeri /  Sebahattin Turan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

30     


Kur’an-ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddeste Hz. Süleyman /  İsmail Akbulut.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

31     


Taberi Tefsirinde Esbabü’l-Nüzul ve kaynakları /  İsmail Ergin Çoban.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

32     


Tefsir Geleneğinde, Tevrat ve İncil'in Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılması /  Ahmet Koç.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

33     


İbn. Allan el-Mekki’nin Ziyaü’s-Sebil ila Maani’t-Tenzil Adlı Eserinin Tahkiki (Fatihadan Al-i İmran’ın Sonuna Kadar) /  Fuad İbrahim Nayet Alzubaide.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik)

34     


Taberi Tefsiri Bağlamında Bilimsel Tefsire Mesned Gösterilen Ayetlerin Sahabe ve Taabiin Tarafından Yorumu /  Ahmet Ağralı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

35     


Sünnî ve Şiî Tefsirlerde İFK Hâdisesi /  İlyas Şanlı.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

36     


Muhammed Hüseyn’in et-Tabatabaî’nin el-Mizan’ında Sosyolojik İzahlar /  Muhammed Sadık Kılıç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

37     


Hatîb eş-Şirbînî'nin es-Sirâcü'l-Münîr Adlı Tefsirinde Kur'ân'ı Yorumlama Yöntemi /  Mükrime Zengin (Dilekçi).

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

38     


Ebû Alî el-Cübbâî’nin Kur’ân Tasavvuru ve Tefsirciliği /  Ufuk Arpa (Hayta).

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

39     


İlk dönem siyer megazi kaynaklarında esbabnüzül /  Hayati Sakallıoğlu.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

40     


Vahiy Sürecinde Süleyman Peygamber /  Mustafa Yazıcı.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

41     


Kur’an’a Göre Ehl-i Kitap ile Bir Arada Yaşamanın İmkanı ve Sınırları /  Adem Küçükkılınç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

42     


Kur’an’da Kinaye ve Ta’riz Sanatının Retorik Yönden Değerlendirilmesi /  Enes Saka.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

43     


Kur’an’da Nefs Kavramı /  Ayşe Ünal.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

44     


Klasik Tefsir Literatüründe Yahudi Kaynaklarının Kullanımı -Kadın Örneği- /  Bedriye Yılmaz.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

45     


Kur'ân'ın İnsanı İnşa Süreci /  Ali Şimşek.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

46     


Kur’an’da İtiraf ve Pişmanlık Olgusu /  Hayri Erenay.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Talip Özdeş)

47     


İtikat, İbâdet ve Muamelât Açısından Kur’an’da Söz-Eylem Münasebetleri ve Pratikteki Olumsuzlukların Psiko-Sosyal Sebepleri /  Osman Aslan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç)

48     


Kur’an’da “Tahaddi” Kavramı /  Mehmet Yalçınkaya.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

49     


Muhammed Ebu Zehra’nın Eserlerinde Kur’ân İlimlerine Bakışı ve Mucizetu’l-Kubra Adlı Eseri /  Yahya Karataş.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Eroğlu)

50     


Seyyid Kutub’un “Fi Zilali’l-Kur’an” Adlı Tefsirinde Münasebet /  Murat Tayyar.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

51     


Et-Tûsî ve “et-Tibyân fi Tefsîri'l-Kur'ân”ı /  Havva Yıldırım.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin)

52     


Rus Ortantalistlerin Kur’an Araştırmaları(Ignaty Yulianoviç Kraçkovskiy Örneği) /  Akhmed Aldamov.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Şahin Güven)

53     


İbn Kesir'in Tefsiri “Tefsîru'l-Kur'âni'l- Azîm”in Dirâyet Yönünden Analizi /  Melek Altıntaş (Yılmaz).

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

54     


Mecduddin Muhammed b. Ya’kub el-Firûzâbâdî ve “Besâiru Zevi’t-Temyiz” isimli Tefsirindeki Metodu /  Merve Bekçi.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik)

55     


Kur’an’da İdeal Devlet Adamı Karakteristiği /  Yusuf Akgün.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

56     


Ulûmü’l-Kur’ân Açısından Tasavvufî Tefsirler ve Metot Problemi /  Mehmet Zeki Süslü.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

57     


Kur'an Bağlamında Esmaü'l-Hüsna /  Ahmet Yaşar Güneş.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

58     


Kâdî Beydâvî ve Nefesî Tefsirlerinin Karşılaştırılması /  Mehmet Tüfekçioğlu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özel)

59     


Kur’an-ı Kerim’de Peygamberlerin İstiğfarı /  Hasan Sarraoğlu.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

60     


Fahreddin er-Razi Tefsirinde Dil Tahlilleri ve Belağat Uygulamaları /  Mehmet Çelik.

Harran Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Atilla Yargıcı)

61     


et-Taberânî ve “et-Tefsîru’l-Kebîr”i /  Ümmühan Özçeltikçi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin)

62     


Kosova ve Arnavutluk kütüphanelerinde Bulunan Yazma Tefsir Eserleri /  Zymer Ramadani.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

63     


Alusi’nin Ruhü’l-Meani tefsirinde Siyak /  Fatih Keskin.

Sakarya Üniversitesi(Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

64     


Günümüzdeki İlhâdi Tefsir Hareketleri /  Yusuf Ceylan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

65     


İbn Temcîd ve Envâru’t-Tenzîl Hâşiyesi /  Murat Ustakurt.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

66     


Ahmed b. Hanbel'in Tefsir Anlayışı Çerçevesinde İtikadi Konulara İlişkin Ayetleri Yorumlama Biçimi /  Abdullah Vargeloğlu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık)

67     


Te’vîlâtü’l-Kur’ân ile el-Keşşâf Tefsirlerinin Ulûmü’l-Kur’ân Açısından Mukayesesi /  Abdurrahman Harbi.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

68     


Mekki ve Medeni Ayetlerin Semantik Çerçevesi: İttiba ve İtaat Kavramları Örneği /  Hamza Sadan.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Görener)

69     


Rivayet tefsirlerinin dirayet boyutu, İbn Kesir örneği /  Mehmet Yazıcı.

Marmara Üniversitesiİlahiyat Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı(Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

70     


Kufe Ekolünün oluşumu ve Tefsir ilmine katkıları /  Huriye Akbıyık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

71     


Zemahşeri'nin Keşşafında Temsili Anlatım /  Sedat Sağdıç.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik)

72     


Zemahşerî'nin Keşşaf'ı ile Ebussuud'un İrşadü'l-Akli's-Selim Adlı Tefsirinin Karşılaştırılması /  Mustafa Soykök.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özel)

73     


Teper Malzeme'nin Kuran Tarihi İsimli Eserinin Kaynak Çalışması /  Fethi Yıldırım.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Kara)

74     


Kur'an-ı Kerim Açısından Dünyevileşme Sebepleri, Tezahürleri ve Sonuçları /  Burhan İşliyen.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Keskin)

75     


Türkçe Meallerde Kavram Çevirileri Sorunu /  Cahit Karaalp.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık)

76     


Beydâvî Tefsîrinin Ulûmu'l-Kur'ân ve Tefsîr Usûlü Açısından Tahlili /  Mehmet Bağış.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

77     


Kur'ân'da Tarih Anlayışı /  Ahmet Çekin.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

78     


1980’den Sonra Türkiye’de Üniversite Dışı Düşünürlerin Kur’an’a Yaklaşımları /  Muhammet Çelik.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

79     


Kur'an ve İslam Kültüründe Hüzün /  Gül Atalar.

Bozok Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bedir)

80     


Ahkâm Ayetleri Açısından İlk Dönem İşâri Tefsirler -Tüsterî, Sülemî, Kuşeyri Örnekleri- /  Mahmut Kayış.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

81     


Vahidi'nin el-Basit adlı eserinin dilbilimsel açıdan değerlendirilmesi /  Büşra Akdemir.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

82     


Kur’ân-ı Kerim’in Nahiv İlmine Etkisi /  Alaaddin Şükür.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Kurt)

83     


Tefsîru’l Merâğî ‘nin İctimâi Tefsir Açısından Değerlendirilmesi /  Mehmet Seri Doğru.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Veli Kayhan)

84     


Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Tefsir İlmindeki Yeri /  Mahmut Sönmez.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

85     


Allah’ın Rububiyet’inin Peygamberler Üzerindeki Tecellileri /  Hossein Ghannadi.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

86     


Kur’an’da Yaratma Fiilleri ve Yakın Anlamlarının Nüansları /  Abdülhalim Erkoç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

87     


Kur’ân’da İlâhi Rahmetin Beşeriyete Tecellisini İlgilendiren Ayetler /  Enise Erkoç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

88     


İşarî Tefsir ve İşarî Tefsire Etki Eden Amiller /  Mesut Akdoğan.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

89     


Saçaklızade Muhammed İbn Ebî Bekr el-Maraşi’nin Kırâat İlmindeki Yeri /  Mahmud Şevket Öztürk.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

90     


Sa'lebî'nin el-Keşf ve'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân Adlı Eserinde Kur'ân'ı Yorumlama Yöntemi /  Flamur Kasami.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

91     


Selefilik ve Selefi Tefsir Anlayışı /  Resul Ersöz.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

92     


Alâaddin es-Semerkandi’nin Şerhu’t-Te’vilât Adlı Eserinin Tefsir Şerhi Geleneğindeki Yeri /  Güneş Öztürk.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

93     


Tecvid İlmi, Doğuşu ve Gelişimi /  İbrahim Tetik.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

94     


Abdürrâzık b. Rizküllah er-Res'anî'nin "Rümûzü'l-Künûz fî Tefsir'il-Kur'ani'l-Aziz (589- 661)" adlı eserin tahlili /  Kadri Ogul.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Erdal)

95     


Bir Zemahşeri Eleştirmeni Olarak Tîbî ve "Fütuhu'l-Gayb fi'l-Keşf an Kınai'r-Rayb" Adlı Eseri /  Muhammet Sacit Kurt.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

96     

 
Kastallanî'nin Letâifû'l-İşârât li Fünûni'l-Kırâat Adlı Eserinin Kırâat İlmi Açısından İncelenmesi /  Ahmet Kütükoğlu.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

97     


‘Ulûmu’l-Kur’an ve Tefsir Kaynağı Olarak Taberî Tarihi /  Fatih Kanca.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

98     


Muhammed b. Ali eş-Şevkâni’nin Hayatı ve Tefsirindeki Metodu /  Edmir Maxharri.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

99     


Amerika’da Kur’ân’ın Anlaşılması Yönünde Çalışmalar (Metod ve Yorum): Prof. Dr. Mahmoud Ayoub Örneği /  Ayşe Kübra Coşkun.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

100  


Kur'ân'a Göre Nübüvvet Bağlamında Değişmeyen Sünnetullah Olarak Mucize Olgusu /  Bilal Atik.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül)

101  


Necmeddin et-Tûfî’nin (716 h. / 1316 m.) el-İşârâtü’l-İlâhiyye ile’l-Mebâhisi’l-Usûliyye Adlı Eserinde Tefsirde Kelâmî ve Fıkhî İhtilaflar /  Faysal Arpaguş.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

102  


Kur’an’ın Tefsiri Açısından Umum ve Husus - Taberi Tefsiri Örneği - /  Murad Sadıkov.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

103  


Dört Kanonik İncil’in Kur’an’a Arzı /  Hasan Hüseyin İslam.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Hacımüftüoğlu)

104  


Ahkam Ayetleri Açısından Mâturîdî'nin Te'vilâtü'l-Kur'an'ı /  Musa Öziş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

105  


Endülüs Tefsir Geleneğinde İbn Berrecân’ın Tenbîhu'l-Efham İlâ Tedebburi'l-Kitâbi’l-Hakim Ve Te'arrufi'l-Âyât ve'n- Nebei'l-'Azim İsimli Tefsîrinde Kur'an’ı Tefsir-Te'vil Yöntemi /  Yakup Kansızoğlu.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hidayet Aydar)

106  


İ’caz açısından Kur’an-ı Kerim’in etkisi /  Ayşegül Eskikurt.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

107  


Semerkandi’nin Bahru’l-Ulum Adlı Tefsirinde Kıraat Olgusu /  Abdullah Karakaş.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdullah Emin Çimen)

108  


Klasik Dönem İmamiyye Şiası Tefsirlerinde Kıraat Olgusu: Tûsi ve Tabersi örneği /  Süleyman Yıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

109  


Kur'an'ı Kerim'de İkili Anlatım /  Halil İbrahim Karaarslan.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

110  


Senâullâh Pânipatî ve Tefsiru’l-Mazharî isimli tefsirindeki metodu /  Buzurmankul Sarbaggişev.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay)

111  


Mehmet Emin Şirvani ve tefsir alanındaki çalışmaları /  Aladdin Sultanov.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

112  


Kur'an'ın İbazî Yorumu (Itfıyyiş Örneği) (İbâzi, İbazi, İbadi, Harici, Ettafeyyiş,) /  Mehmet Fatih Dede.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. İsmail Aydın)

113  


Kur’an Kıraatinde İsnad Olgusu /  Hamza Bilgiç.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

114  


Şii Müfessir Allame Hui’nin Kur’an İlimlerindeki Yeri ---Karşılaştırmalı olarak - /  Reza Dehgani.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz)

115  


İbn Hişam’ın es-Siretü’n-Nebeviyyesi İsimli Eserinde Tefsir ve Ulumu’l-Kur’an /  Nurdan Mendeş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

116  


Kavram ve Olgu Yönüyle Kur’an’da Ticaret /  Cengiz Güneş.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Ömer Aslan)

117  


Şafii Usulünün Temellendirildiği Ayetlerin Yorumu /  Zahit Demirel.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bahattin Dartma)

118  


Kur'ân ilimlerine Yaklaşımı Açısından Maturidi'nin Te'vilatü'l-Kur'ân'ı /  Mustafa Cihad Bakkal.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İshak Özgel)

119  


Endülüs'te Tefsir Faaliyetleri /  Mehmet Tahir Gündüz.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

120  


İşari Tefsir Açısından Risale-i Nur Kulliyatı /  Adem Cırık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

121  


Sıddık Hasan Han’ın “Fethu’l-Beyan fi Mekasidi’l-Kur’ân” Adlı Tefsirindeki Metodu /  Sabğatullah Tayfur.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nurettin Turgay)

122  


Nüzul Sırasını Esas Alan Tefsirlerinin Mukayesesi ( Et- Tefsir'ul Hadis, Fehm'ul Kur’anil Hakim ve Beyan’ul Hak Örneği) /  Musa Güler.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

123  


Elmalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutub’un Nehiy Âyetlerini Yorumlamaları /  Bilal Işık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

124  


Kur’an Tarihine Oryantalist Yaklaşım (19. Yüzyıl Alman Oryantalizmi Örnekleri) /  Hüseyin Polat.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

125  


Theador Nöldeke’nin Kar’an’a Yaklaşımı “Geschichtedes Qorans” örneği /  Müslüm Yıldırım.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

126  


Kuran Tarihi ve Tahrif (Bakıllâni Örneği) /  Şaban Kondi.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

127  


Siyer - Tefsir İlişkisi Bağlamında Kıtal ve Cihada Dair Ayetlerin Kronolojik İncelenmesi /  Muhammet Karaosman.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

128  


Endülüslü İbn Atiyye’nin el-Muharraru’l-Veciz’i ile Şevkânî’nin Fethu’l-Kadîr İsimli Tefsirlerinin Usul Açısından Mukayesesi /  Arslan Karaoğlan.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirci)

129  


Gazâli'nin İşâri Tefsir Anlayışı /  Mehmet Dağ.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

130  


Meşrutiyet Dönemi Meâlciliği ve İbrahim Hilmi Efendi Tarafından Neşredilen Kur'an-ı Kerim Tercümesi /  Mehmet Bahçekapılı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

131  


Kur'an-ı Kerim'de Bahane Olgusu (İnkar Sebepleri ve Talepleri) /  Aziz Çınar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

132  


Tefsirde Dilbilimsel Yöntem (Taberi Örneği) /  Cüneyt Maral.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. İsmail Aydın)

133  


Kur’an’ın Selefi Yorumu: İbn Üseymin Örneği /  Abdurrahim Kızılşeker.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

134  


Kur’an’da Mukabele Sanatı /  Selahattin Yılmaz.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

135  


Kur’an-ı Kerim’de Şir Tanrılarının İptal Usulleri /  Ahmet Gezer.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

136  


Kur’an-ı Kerim’in Daima Yeni Oluşu /  Mehmet Munir Benek.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

137  


Kur’an-ı Kerim’de İman Esaslarının Birlikteliği /  Nurten Kula.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

138  


Kur’an’ın Anlaşılmasında Tenzihi Dil /  Mustafa Demir.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz)

139  


Muhammed Said Ramazan el-Buti’nin Kur’an-ı Hakim’e Yaklaşımı /  Abdullah Kaplan.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

140  


Vahyin Aydınlığında Toplumun Tekamülü: Sahabe Örneği /  Harun Çekiç.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

141  


Kıssaların Kur’an’ın Esas Maksatlarına Katkısı /  Aziz Küçükgök.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

142  


Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Kur’an Yorumu /  Cüneyt Sapanca.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

143  

Dinler, Murat
Ebussuûd Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an /  Murat Dinler.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

144  


Bursevî’nin Ruhu’l-Beyan Adlı Eserinin Karî Yönü /  Doğan Eygün.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: )

145  


Siyasal Toplumsal İçerikli Ayetlerin Karşılaştırılması -Tabatabai ve Mevdudi Örneği- /  Cemalettin Oruç.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

146  


Râzi Tefsiri’nde Siyakın Yeri /  Gülhan Yılmaz.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

147  


İbn Aşur ve Tabatabai Tefsirlerinin Bazı Tefsir Problemleri Açısından Mukayesesi /  Mansur Yayla.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz)

148  


Eğitim Açısından Kur'an'da Tebşir ve İnzar /  Morteza Soleimani.

(Danışman: Tespit edilemedi )

149  


Ali Şeriati' nin Kur'an Algısı /  Rezvan Daryadel.

(Danışman: Tespit edilemedi )

150  


Ruhlar Aleminden Ahirete İnsanın Ahiret Yolculuğu Serüveni /  Lokman Bedir.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz )

151  


TÜRKiYE’DE Tilavet Edilen Mushaftaki Bazı Vakf İŞARETLERiNiN Diğer Mushaflarla Mukayeseli Tahlili /  Enes Yarız.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

152  


Tâhir İbn Aşûr’un Tefsirinde Belâğat İlmi Uygulamaları /  Abdullah Tayfur.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

153  


Müfessirlerin Müşkil Ayetlere Yaklaşımları /  Yunus Akça.

Fırat Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hacı Mehmet Soysaldı)

154  


Molla Sadra'nın Kur'an Yorumu /  Mehmet Seyid Geçit.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bahattin Dartma)

155  


NiYÂZÎ-i MISRΒNi “el-MECÂLiS”iNiN TAHKÎKi ve Filolojik Açıdan Değerlendirilmesi /  Bayram Kusursuz.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Reşit Özbalıkçı)

156  


KUR'AN'DA Su ve Hayat /  Mehmet Şafi Bilik.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Selahattin Sönmezsoy)

157  


İslam Modernleşmesi ve Kur’an Yorumları /  Nevriye Sümeyra Çalık (Budak).

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

158  


Rivâyet ve Dirâyet Tefsirlerinde Ahkâm Âyetlerinin Yorumlanma Biçimi /  Fatih Sarıgül.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan)

159  


Tâhir b. Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İsrailiyat /  Mustafa Yıldız.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Kara)

160  


MUHAMMED el-MEKKi'YE İsnad Edilen TEFSiR VE Metodu /  Ahmet Uzun.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

161  


Bikâî'nin Nazmu'd-Durer'inde İsrailiyat /  Abdurrahim Kaplan.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

162  


Razi Tefsirinde Antropolojik Okumalar /  Hatice Avcı.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

163  


Taberî'nin Siyâka Göre Tefsîri /  Habip Gül.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

164  


Kur’an’da Azap /  Ali Kaya.

Yalova Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın)

165  


Yemen Bölgesiyle İlişkili Kur’an Kıssalarının Tarihsel ve Kültürel Açıdan Tahlili /  Elif Yazıcı.

Çukurova Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Öztürk)

166  


Kuranda Rububiyet /  Abdullah Sevgi.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

167  


Kur’an’da İktisadi Sistemin Esasları /  Abdullah Bekiroğlu.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

168  


Kur'ân'da Cihad /  İsmail Kurt.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

169  


İmam Mâtürîdi’nin Te'vilâtü Ehli's-Sünne İsimli Tefsirinde Mutezilî Söylemin Eleştirisi /  Esat Sabırlı.

Akdeniz Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Yaka)

170  


Ruhu'l-Meani'de Kıraat Olgusu /  Sait Bosat.

Fırat Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Gıyasettin Arslan)

171  


Hıdır bin Abdurrahman el-Ezdi ve et-Tibyan fi Tefsîri’l-Kur’an adlı tefsiri /  Esat Özcan.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hidayet Aydar)

172  


Sünenü't-Tirmizî'nin Kur'ân İlimleri Açısından Değeri /  Haticetül Kübra Demirçin.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

173  


Taberî Tefsirinde Ahkâm Ayetlerine Yaklaşımlar /  Mustafa Güvenç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

174  


Molla Sadra'nın Kur'an Anlayışı ve Yorum Yöntemi /  Mehmet Zeki Serdaroğlu.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

175  


Tefsir Usûlünde Ehl-i Sünnet - Şia Farklılaşması /  Recep Turan.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

176  


Hicrî İlk Beş Asırda Tefsir-Sözlük Etkileşimi /  Ayşe Uzun.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İsmail Çalışkan)

177  


DiLBiLiMSEL TEFSiRDE FARKLıLAŞMA SÜRECi (CARULLAH ez-Zemahşeri'nin el-Keşşaf İsimli Tefsiri Örneği) /  Havva Özata.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

178  


İslâmcılığın Kur'ânî Temelleri /  Tuba Erkut.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

179  


Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı /  Ömer Dinç.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Selim Türcan)

180  


Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar -Metin Bütünlüğü Arayışları- /  Ersin Kabakcı.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Gezer)

181  


Kur’ân’ın Konusu Olarak Melekler /  Şuayip Karataş.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

182  


Kur’an-ı Kerim’e Göre Zaaf ve Çözüm Yolları /  Fatih Toktaş.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

183  


Kur'an'ın Anlaşılmasında Temsili Dil /  Yusuf Yıldırım.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz)

184  


Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Kur’ân-ı Kerim Eğitim ve Öğretimi /  Halil İ. Önder.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

185  


Kur'ân'a Göre İnsanların Yanılgıları /  İbrahim Yıldız.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

186  


Kur’an’da Yönetim İle İlgili İlkelerin Tefsirlerdeki Yorumu /  İsmail Canbek.

Harran Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Atilla Yargıcı)

187  


Çağdaş Dönem Sünni-Şii Tefsir Mukayesesi (Abduh-Reşid Rıza’nın Menar ve Tabatabai’nin Mizan Tefsiri Örneği) /  İmran Çelik.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

188  


Kur'an'ın Anlaşılmasında Garibu'l-Kur'an'ın Yeri (Kurtubî Tefsiri Örneği) /  Mehmet Demir.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

189  


Muhammed Emin b. Abdillah er-Rumi’nin “Umdetu’l-Hallanİzahi Zübdeti’l-İrfan” Adlı Eseri (Tahkik ve Değerlendirme) /  Hafız Osman Şahin.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

190  


Vehbe ez-Zuhaylî’nin et-Tefsîru’l-Münîr Adlı Tefsirinde Belâgat İlmi Uygulamaları /  Sinan Yıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

191  


Kıraatlerin Naklini İfade Eden Kavramların Teşekkülü /  Naci Demirci.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

192  


Et-Tahrir ve't-Tenvîr Bağlamında İbn Aşur'un Tefsir Anlayışı /  Mahmut Ayyıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bilal Gökkır)

193  


Osmanlı’da Huzur Dersleri İçeriği: Gümülcineli Ahmet Asım Efendi Örneği /  Rıdvan Kara.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

194  


Bir Anlatım Türü Olarak Kur’an’da Meseller ve Delaleti /  İbrahim Günaydın.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

195  


Ata b. Ebi Rabah ve Kur’an Yorumu /  Esra İnci.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

196  


Zihniyet İnşası Bağlamında Kur’an’da Rububiyet /  Hasan Nas.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

197  


Mâturîdî'de Tefsir-Te'vîl Ayrımı ve Tefsirin İmkânı Meselesi /  Veysel Gengil.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

198  


Muhammed Mütevelli Şa’ravi’nin “Tefsiru’ş-Şa’ravi” İsimli Tefsirinin Yöntem ve Muhtevası /  Sali Mustafa Onbashi.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ay)

199  


Endülüs ve Doğu Müfessirlerinin Kur’an Yorumları: Ehl-i Kitab Ayetleri /  Nursel Çelik.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket Kotan)

200  


İbn Haldun’un Kur’an Anlayışı /  Sümeyye Sevinç.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

201  


Râgıb el-İsfahânî'nin Müfredât Adlı Eseri ve Dilbilimsel Tefsir Açısından Değeri /  Hasan Yaldızlı.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

202  


Şia Tefsirlerinde İsrailiyat /  Hüseyin Zamur.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

203  


Ahmed b. Muhammed es-Sâvî ve Hâşiye alâ Tefsîri’l-Celâleyn Adlı Eseri /  Nihad Dervişeviç.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

204  


Said Havva'nın Tefsir Metodolojisi /  Zeynel Abidin Alptekin.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

205  


Klasik ve Modern Dönemde Tefsirin Tanımı, Mahiyeti ve Usulü Meselesi /  Enes Büyük.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hocaoğlu)

206  


Tâbiûn Dönemi Tefsir Faaliyetleri ve Medine Ekolünün Tefsir İlmine Katkısı /  Ceyda Gürman.

Yalova Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın)

207  


Kur'an-ı Kerim'de Çeşitli Yönleriyle Talak /  Hasan Çınar.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

208  


Ebussuûd Efendi'nin Kur'an'ı Kur'an'la Tefsiri /  Adem Gerlegiz.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

209  


Tefsir Geleneğinde Usul Arayışları Başlangıçtan Şah Veliyullah ed-Dihlevi'ye Kadar /  Fatma Yalnız.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Selim Türcan)

210  


Kuran'ı Kerim'de Te'kid Üslubu /  Cemal Arbaç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek)

211  


Esbâb-ı Nüzûl Bağlamında Tevbe Sûresi’nin Getirdiği Hükümler /  Bekir Özkızıl.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

212  


Kur’an-ı Kerim ve İnsan Hakları /  Fadıl Baran.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

213  


Kur’an Perspektifinden Suç ve Ceza /  Ahmet Rençber.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

214  


Reşit Rıza’nın “Tefsiru’l-Menar” İsimli Eserinin Tefsir Usulu Açısından Değerlendirilmesi /  Tuğba Nur Kaya.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Ömer Aslan)

215  


Kur’an’da Asa Mucizesi Örneğinde Tefsir Kaynaklarının Değerlendirilmesi /  Hüseyin Yakar.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bilal Gökkır)

216  


Bir Yöntem Olarak Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri Meselesi -Muhammed Ebu Zeyd Örneği- /  Sevim Gelgeç.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

217  


İbn Atiyye Tefsirinde Kırâat Olgusu /  Rıfat Ablay.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hacı Önen)

218  


Alûsî’nin Rûhu’l-Meânî fî Tefsiri’l-Kurâni’l-Azîm Adlı Eserinde Müşkilu’l-Kur’an Meselesi /  Kadri Oğul.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

219  


Şîa'da Kur'ân İlimleri -Muhammed Hâdî Marifet Örneği- /  Ersin Çelik.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz)

220  


ZEMAHŞERÎ ve TABÂTABÂΠTefsirlerinin Klasik-Modern Yorum Bağlamında Mukayesesi /  Şafak Çatal.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan)

221  


Osmanlı Döneminde Arnavut Asıllı Müelliflerin Kuran İlimleri ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları /  Alfred Piku.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan)

222  


Ahkâm Ayetlerinde Hikmet [Razi (ö.606/1210) Örneği] /  Sakin Taş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

223  


Kur’an’ın “En”leri (Kur’an’ın Değerler Skalasında En Üst ve En Alt Olarak Gördükleri) /  Atilla Yaşar.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

224  


İşarî Tefsirde Vahdet-i Vucûd Ekolünün Etkisi /  Yasemin Köker.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

225  


İlahî Hitabın Karakteristiği /  Mazhar Dündar.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

226  


Sarfî Farklılıkların Tefsire Etkisi (Zemahşeri Örneği) /  Veysel Demir.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Akay)

227  


Ebu Cafer en-Nehhâs, Tefsir ve Kıraat İlmindeki Yeri, el-Kat’u ve’l-İtinaf Adlı Eseri /  Fatih Çelik.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

228  


Taberi Tefsirinde Geçen Şiirler ve Analizleri /  Abdurrahman Güney.

Bozok Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altuntaş)

229  


Kur’an’da Zalim /  Mehmet Sait Akan.

Şırnak Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gül)

230  


Molla Halil es-Siirdî'nin "Şerhu Kitabi Diyai Basîrati Kalbi'l-Arûf fi't-Tecvîdi ve'r-Rasmi ve Ferşi'l-Hurûf" Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi /  Lokman Şan.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nurettin Turgay)

231  


Mu’tezile Tefsir Geleneğine Atıf Bağlamında Fahrettin er-Razi ve Tefsir-i Kebir’i /  Emrullah Tuncel.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı)

232  


Abbasîler Döneminde Kıraat İlmi /  Mutlu Saylık.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hacı Önen)

233  


Tüsteri, Sülemi ve Kuşeyri Tefsirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme /  Mehmet Veysi Özlük.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

234  


Kur’an’da İfrat,Tefrit ve Vasat Açısından Üçlü Yaklaşım /  Hasan Bulut.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

235  


Taberi Tefsiri'nde Sosyo-kültürel ve yerel unsurlar /  Nisa Zehra İşel.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat)

236  


Kıraat ve Tefsir Boyutuyla Vakf-ı Lâzım /  Mehmet Kara.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı)

237  


Yemen’de Tefsir Hareketleri /  Nadia Alzubaire.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar)

238  


İbn Aşur Tefsirinde Belagat Uygulamaları /  Osman Ertuğrul.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar)

239  


İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhu'l Beyan Adlı Tefsirinde Ahkâmu'l Kur'ân /  Ahmet Gökhan Öztürk.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

240  


Bireysel ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin Kur'ân Tefsirine Yansıması: Zemahşerî Örneği /  Şeyma Altay.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat)

241  


Mekkî-Medenî Ayrımının Kur'an Yorumundaki Rolü /  Mustafa Taha Güler.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

242  


Hacı Paşa el-Konevi’nin Mecma’u’l-EnvârCemî’i’l-Esrar Adlı Tefsirinin Birinci Cildinin Tahkiki ve İncelenmesi /  Ahmed Mahmoud Zakaria Tawfik.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

243  


Doğuş ve Gelişimi Ekseninde Müşkilü'l-Kur'an İlmi /  Kemal Türkmen.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

244  


Taftâzânî’nin Keşşâf Hâşiyesi’nin Tahkîk ve İncelemesi (Âraf ve Enfâl Sûreleri) /  Mousa Mohammed Saleh Alquafer.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

245  


Sinaneddin Yusuf’un (ö.h.986) Beydavi Haşiyesi’nin Tahkiki (Fatiha’dan Enfal’e Kadar) /  Ibrahem Alhasson.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

246  


Sadi Çelebi’nin (Ö.945) Envarü’t-Tenzil Haşiyesinin Tahkiki ve Kıraat İlmi Açısından Değeri /  Adnan Fakak Ahmed Alhamd.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

247  


İsnâaşeriyye Tefsirinde "İmâmet" "Ehl-i Beyt" "İsmet" "Rec'at" "Mehdîlik" ve "Bedâ" İle İlgili Âyetlerin Siyak Açısından Mukâyeseli İncelemesi (Kummî, Feyz-i Kâşânî/Tûsî, Tabersî) /  Sabahattin Gümüş.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Serdar Demirel)

248  


Kur'ân'ın Korunmuşluğuyla Çelişen Rivayetler Bağlamında İlk Dönem Kur'ân Algısı /  Sümeyye Sayğın.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

249  


Beğavî ve İbn Kesîr Tefsirlerinin Yöntem Açısından Mukayesesi /  Abdullah Yılmaz.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

250  


İmâm Mâtürîdî'nin Din Şeriat İlişkisi Bağlamında Toplumsal Düzen ve Hukukla İlgili Ayetlere Yaklaşımı /  Hanefi Şola.

Çukurova Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Sami Kılınçlı)

251  


Taberi Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an /  İbrahim Akşit.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

252  


İbn Aşur’un et-Tahrir ve’t-Tenvir Adlı Tefsirinde Münasebet İlmi /  Omar Abulail.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

253  


Çağdaş Selefi İddiaların Dini Naslar Açısından Değerlendirilmesi /  Mehmet Kadri Demir.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Çelik)

254  


Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri /  Nurettin Çiftçi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş)

255  


Muhammed Râtib en-Nâbulsî'nin Tefsiru'n Nâbulsî'deki Metodu ve Modern Meselelere Yaklaşımı /  Abdullah Kadıoğlu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep Demir)

256  


Sebeb-i Nüzûlün Tefsire Etkisi Bakımından Ali İmran Süresi Örneği /  Mustafa Hamurli.

Harran Üniversitesi (Danışman: Tespit edilemedi )

257  


Selçuklular Devri Müfessirleri /  Ömer Faruk Demireşik.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa)

258  


Son Devir Müfessirlerinden Suriyeli Vehbe ez- Zuhayli'nin Tefsir Görüşleri /  Mohammed Badawi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

259  


Son Devir Müfessirlerinden Endonezyali Abdul Malik Karim Amrullah’ın Tefsir Görüşler /  Zulfikri Zulkarnaini Asanusi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

260  

 

Kur’an’da Karakter Eğitimi / Hasan Rıza Özdemir.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

261  

 

Klasik Dönemden Bugüne Tefsirde Yorum Farlılığı (Mukatil ve Cabiri) / Muhammet Hayri Şahin.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

262  

 

Kur’an’ın Kur’an’la Tefsirinin Tarihi Seyri (İlk Üç Asır) / Mustafa Başkan.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

263  

 

Ebussuud ve Alusi Tefsirlerinin Ahkam Ayetleri Açısından Karşılaştırılması / Melahat Akalp.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

264  

 

Tayyibetü’n-Neşr Şerhlerine Dair Bir İnceleme (Mûsâ Cârullah Örneği) / Yaşar Akaslan.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Kurt)

 

265  

 

Nahl Suresi’nin Muhteva Analizi (Kronolojik Okuma) / Hasan Yücel.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

266  

 

Kur’an’da “ARD” Kelimesinin Semantik Tahlili / Tuba Yazıcı.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

267  

 

Taberide Ahkam Ayetleri / Bilge Evli.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

268  

 

Kur’an’da “CHL” Kökünün Semantik Analizi / Hatice Merve Çalışkan.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

269  

 

İlk Dört Asırlık Dönem Tefsir Literatüründe Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Yaratılışı ile İlgili Kelimeler / Ali Rıza Çelik.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

270  

 

el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Ķur’an’ın Filolojik Açıdan İncelenmesi / İsmail Erken.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

 

271  

 

Çağdaş Kur’an Yorumlarında Velayet Bağlamında Gayrimüslimlerle İlişkiler / Ebubekir Tatlı.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

 

272  

 

Tefsirlerdeki Farklı Görüşlerin Arka Planı ve Kur'ân'ın Anlaşılmasına Yansımaları / Mustafa Sağlam.

 

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Karagöz)

 

273  

 

Kur’an’da Özeleştri / Musa Turşak.

 

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

 

274  

 

Kıraat İlminde Âhâd Kavramı / Muhammet Kara.

 

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

 

275  

 

Hamidüddin el-Ferahi ve Nizamu’l-Kur’an Te’vili’l-Furkan bi’l-Furkan Adlı Tefsiri / Orhan Güvel.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik)

 

276  

 

Vâhidî’nin Esbâbü’n-Nüzûl’ü ve Tefsirleri Bağlamında Bir Tefsir Problemi Olarak Esbâb-ı Nüzûl / Enes Veli.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

277  

 

Kur’an-ı Kerim’de İffet, Haya ve Müstehcenlik / Mustafa Aygen.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

278  

 

Kelam Konularının Kur’an Merkezli Tartışılması Bakımından Konevî’nin Beyzâvî Tefsiri Haşiyesinde Kesb Nazariyesi / Burcu Dilek.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

279  

 

el-Mâverdî ve İbnu'l-Cevzî'nin Tefsir Yaklaşımların Mukâyesesi / Murat Oral.

 

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

 

280  

 

Kur’an’ın Tarih İnşaası / Zeynep Ceran.

 

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Keskin)

 

281  

 

Kur’an’ın Muhatabı İknada Aklî Delilleri / Şenel Genç.

 

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Keskin)

 

282  

 

Maturidi Tefsirinde Ahlakî Kavramlara Yaklaşımlar / Gayaz Akhmetshin.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

 

283  

 

Klasik Dönem Müfessirler ile Çağdaş Dönem Müfessirlerin Cihat Ayetlerine Yaklaşımı / Ali Kaşıkırık.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

 

284  

 

Şehfûr b. Tâhir el-İsferâyînî ve Tâcü’t-TerâcimTefsîri’l-Ķur’ân li’l-e‘âcim" Adlı Farsça Tefsiri / Mehmet Faruk Araz.

 

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Yolcu)