BAŞLANGICINDAN BUGÜNE İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE YAPILAN

TEFSİR DOKTORA TEZLERİNİN KRONOLOJİK SIRALAMASI

Devam eden doktora tezleri için buraya tıklayınız.

1. İndirilebilir durumdaki tezler için PDF sütunundaki referans numaralarına tıklayın.

2. PDF’si mevcut olmayan tezlere referans numarasını kullanarak üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişim sağlayabilirsiniz.

3. Erişime kısıtlı olan tezlerin YÖKTEZ’de paylaşıma açılma tarihleri belirtilmiştir.

4. Referans numarası olmayan tezleri İSAM üzerinden sorgulatarak ilgili üniversite kütüphaneleriyle iletişime geçebilirsiniz.

……………………

Hazırlayan: Muhammed Şerif KAHRAMAN

Bilgi ve iletişim için: arabkendi@gmail.com

 

NO

YAZAR

YIL

TEZ ADI

PDF

     1          

İSMAİL CERRAHOĞLU

1960

Kur'an tefsirinin doğuşu ve tefsir hareketine hız veren âmiller

PDF

     2          

TAYYAR ALTIKULAÇ

1968

Ebû Şâme el-Makdisi ve el-Mürşidü'l-veciz

PDF

     3          

SÜLEYMAN ATEŞ

1968

Sülemi ve tasavvufi tefsiri

 

     4          

İSMAİL KARAÇAM

1969

Kur'an-ı Kerim'in nüzûlü ve kıraatı: Kur'an-ı Kerim'in indiği yedi harf ve okunduğu yedi kıraat

 

     5          

HÜSEYİN KÜÇÜKKALAY

1970

Abdullah İbn Mes'ûd ve Tefsir İlmindeki Yeri

OKU

     6          

MUHAMMET EROĞLU

1971

Ebû Mansûr el-Mâtüridi ve Te'vilâtu'l-Kur'ân

 

     7          

A. HAMDİ SAVLU

1971

Müfessir Taberi ve Tefsiri'ndeki metodu

 

     8          

MUSTAFA GÖL

1971

İbn Vesik ve Resm-i Kur'ân Hakkındaki Eseri

 

     9          

SUAT YILDIRIM

1972

Hazreti Peygamber'in Tefsiri

 

  10          

EMİN IŞIK

1973

Ebû Bekr İbnü'l-Enbâri hayatı ve eserleri ile İzahi'l-vakf ve'l-ibtidâ adlı eserinin edisyon kritiği

 

  11          

M. RAGIP İMAMOĞLU

1973

İmam Ebû Mansûr el-Mâtûridi Te'vilâtu'l-Kur'an'daki tefsir metodu

 

  12          

ABDULLAH AYDEMİR

1974

Tefsir'de İsrailiyyât (H. VI. asrın başına kadar)

367223

  13          

ORHAN KARMIŞ

1975

Tefsir ilminde te'vilin yeri ve önemi

 

  14          

MUHARREM ÇELEBİ

1976

Ma'âni'l-Kur'an ve ez-Zeccâc

 

  15          

AHMET BALTACI

1978

Ebû Bekir el-Arabi'nin Tefsiri ve tefsirindeki metodu

347002

  16          

ETEM LEVENT

1978

Hasan-ı Basri ve tefsir ilmindeki yeri

 

  17          

ŞEVKİ SAKA

1979

Kur'an-ı Kerim'de dâvet metodu

 

  18          

ALİ TURGUT

1980

Kur'an-ı Kerim'e göre ahlâk esasları

 

  19          

ABDURRAHMAN ÇETİN

1980

Ebû'l-Amr ed-Dâni hayatı ve eserleri ve Câmi'u'l-beyân

 

  20          

MUSTAFA AKŞİT

1981

Abdurrezzak İbn Hemmâm ve Tefsiri'ndeki metodu

 

  21          

LÜTFULLAH CEBECİ

1981

Kur'an'ı Kerim ve kâinattaki şer problemi

346974

  22          

İBRAHİM ÇELİK

1981

Kur'an'da mele

 

  23          

MEVLÜT GÜNGÖR

1981

Cassas (ö. 370/981) ve fıkhi tefsiri

PDF

  24          

NECATİ KARA

1981

Burhânuddin İbrahim b. Ömer el-Bikâi (885-1480) ve tefsirindeki metodu

347026

  25          

MUSTAFA KILIÇ

1981

İbn-i Kemâl: hayatı, tefsire dair eserleri ve tefsirindeki metodu

347021

  26          

MUSTAFA ÖZTÜRK

1981

Muhammed b. el-Cezeri ve et-Temhid fi İlmi't-Tecvid

 

  27          

NECATİ TETİK

1981

Başlangıçtan IX. Hicri asra kadar kıraat ilminin tâ'limi (Aşere târikinde bulunduğu halde Seb'a târikinde bulunmayan vecihler)

347027

  28          

ABDÜLBAKİ TURAN

1981

Aliyyu'l-Kari'nin hayatı, eserleri ve Envâru'l-Kur'ân ve Esrâru'l-Furkân adlı tefsirindeki metodu

339956

  29          

M. KEMAL ATİK

1982

Câmiu'l-beyân fi'l-kırâati's-seb'i'l meşhûra ve kırâat ilmi yönünden tahlili

346975

  30          

SADIK KILIÇ

1982

Kur'an'da Günah Kavramı

347049

  31          

SEZAİ ÖZEL

1982

Sa'id b. Cubeyr ve tefsirdeki yeri

1625

  32          

VELİ ULUTÜRK

1982

Kur'an-ı Kerim'de ulûhiyyetin tanıtılışı

347070

  33          

İSHAK YAZICI

1982

Ebü'l-Leys es-Semerkandi, hayatı, eserleri ve tefsirindeki metodu

367277

  34          

ALİ OSMAN YÜKSEL

1982

Kıraat ilminde İbnü'l-Cezerî (hayatı-eserleri) ve Tayyibetü'n-neşr

 

  35          

BEDREDDİN ÇETİNER

1983

Ebü'l-Berekât Abdullâh İbn Ahmed en-Nesefi (öl. 710/1310) ve Medârikü't-tenzil ve hakâikü't-tevil adlı eseri

1998

  36          

MUSTAFA ÇETİN

1984

Tefsirde dirayet metodu

 

  37          

M. ZEKİ DUMAN

1984

Kur'an-ı Kerim'de muâşeret esasları

 

  38          

CELAL KIRCA

1984

İlmî tefsir hareketi

 

  39          

RAŞİT KÜÇÜK

1984

Kur'an ve sünnette sevgi kavramı ve özellikle Allah sevgisi

 

  40          

AHMET MADAZLI

1984

Kırâat âdâbı

 

  41          

M. SAİT ŞİMŞEK

1984

el-Câhiz ve eserlerindeki Kur'an ve tefsirine ait görüşleri

 

  42          

RAHİM TUĞRAL

1984

Ebû Bekr b. Mücâhid ve Kitabu's-seb'a

 

  43          

MUSA KÂZIM YILMAZ

1985

Tabersî ve Tabatabâi'de İmamiye Tefsiri

347015

  44          

AHMET COŞKUN

1986

Kur'an-ı Kerim'de rızık meselesi

214

  45          

İSMET ERSÖZ

1986

Elmalılı Mehmed Hamdi Yazır ve Hak dini Kur'an dili

 

  46          

YUSUF IŞICIK

1986

Kazerûnî ve tefsirdeki metodu

 

  47          

DURMUŞ ALİ KAYAPINAR

1986

Mekki İbnü Ebi Tâlib el-Kaysi (Asrı, hayatı ve eserleri)

 

  48          

MUHSİN DEMİRCİ

1987

Ebûs-Senâ Mahmûd ibn Abdi’r-rahmân el-İsfahânî (öl. 749/1348) ve tefsirdeki metodu

 

  49          

ALİ EROĞLU

1987

Müfessir Bağavi, hayatı ve tefsirindeki metodu

3389

  50          

JAN İBRAHİM FARAH

1987

Kur'an-ı Kerim'in tabiata bakışı ve Allah'a iman

 

  51          

DURMUŞ SERT

1987

Kırâat ekolleri (Başlangıçtan VII. H. asrın başına kadar)

 

  52          

HALİS ALBAYRAK

1988

Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri

10709

  53          

MEHMET PAÇACI

1989

Kur'an'da ve Kitab-ı Mukaddes'te ahiret inancı

10889

  54          

NEDİM YILMAZ

1989

Adudu'd-din el-İci ve tefsirdeki metodu

9107

  55          

SAFFET BAKIRCI

1990

Meâlimu't-Tenzil'in rivayet tefsirleri içindeki yeri

12269

  56          

MUSTAFA MERAL ÇÖRTÜ

1990

an-Nasai ve Tafsir al-Kur'an al-Azim'i

14986

  57          

ÖMER DUMLU

1990

Kur'an-ı Kerim'de salâh meselesi

11728

  58          

AHMET İYİBİLDİREN

1990

Kur'an'da İbrahim (a.s.)

12223

  59          

MUSTAFA KURT

1990

Hicri III. asırdaki tefsir çalışmaları ve İbn Kuteybe'nin tefsir anlayışı

14985

  60          

SÜLEYMAN MOLLAİBRAHİMOĞLU

1990

İbnü'l-Müneyyir ve Et-Teysiru'l-Acib fi Tefsiri'l-Garib

14984

  61          

ALİ SAYI

1990

Kur'an'da Hz. Musa

11730

  62          

İDRİS ŞENGÜL

1990

Kur'an'ın temel prensipleri ışığında kıssaların tahlil ve değerlendirilmesi

11914

  63          

FATİH ÇOLLAK

1991

Kıraat ilminde İmam Şatıbi ve eş-Şatıbiyye

19480

  64          

ALİ RIZA IŞIN

1991

İmam Nafi ve kıraatı

 

  65          

VELİ KAYHAN

1991

Kur'an ilimlerinin doğuşu ve gelişmesi

 

  66          

M. FATİH KESLER

1991

Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i kitap (Yahudiler ve Hıristiyanlar)

16852

  67          

ÖMER ÖZSOY

1991

Kur'an'da sünnetullah kavramı

16856

  68          

NİHAT TEMEL

1991

Kırâat ilminde vakf ve ibtida

19027

  69          

MUSTAFA BİLGİN

1991

Tefsirde Mu'tezile ekolü

19815

  70          

ABDULHAKİM YÜCE

1992

Fahru’d-din er-Razi’nin Mefâtihu’l-ğayb adlı eserindeki işâri tefsir yönü

20840

  71          

HİKMET AKDEMİR

1992

Muhammed İbnü Bedrüddin el-Münşi ve tefsirdeki metodu

 

  72          

SALİH AKDEMİR

1992

Hıristiyan kaynaklara ve Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa

20785

  73          

DAVUT AYDÜZ

1992

Muhammed İbn Ali el-Kereci ve Nüketü'l-Kur'an adlı eserinin tahkik ve tahlili

20661

  74          

MEHMET HALİL ÇİÇEK

1992

Ebu'l-Bekâ el-Kefevi'nin Külliyatı'nda tefsir ve Kur'an ilimleri

21309

  75          

ARİF GÜNEŞ

1992

Kur'an-ı Kerim'in okunmasında harf, kıraat, yazı kavramı ve ilişkileri

20796

  76          

DURAK PUSMAZ

1992

Übey İbn Ka'b ve tefsirdeki yeri

20517

  77          

RECEP ŞEHİDOĞLU

1992

Molla Fenari ve tefsir metodu

 

  78          

ALİ AKPINAR

1993

Said b. Cübeyr ve tefsir ilmindeki yeri

30555

  79          

HALİL ALTUNTAŞ

1993

Necri ve tefsirdeki metodu

25948

  80          

HİDAYET AYDAR

1993

Kur'an-ı Kerim'in tercümesi mes'elesi

27075

  81          

MUHAMMED BİLGİN

1993

Kur'an'a göre şirk ve müşrikler

21483

  82          

EMRULLAH İŞLER

1993

Tahâvi (ö. 321/933) ve Ahkamu'l-Kur'an'ı

 

  83          

HASAN KESKİN

1993

Tacü'l-Kurra el-Kirmâni (505/1111 dolayları) ve Lübabü't-Tefâsir adlı tefsiri

26719

  84          

MEHMET ALİ SARI

1993

Ebû Ömer ed-Dûri ve Kıraatü'n-Nebi

 

  85          

AHMET NEDİM SERİNSU

1993

Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında Esbâb-ı nuzûlun rolü

 

  86          

HÜSEYİN YAŞAR

1993

Kur'an'da mübhem ayetler (Mübhematü'l-Kur'an)

21404

  87          

BAHATTİN DARTMA

1994

Şihabu'd-din es Sivasi ve Uyunu't-tefasir li'l-Fuzala'i's-Semasir' indeki metodu

355254

  88          

MUSTAFA ALTUNDAĞ

1994

Ali b. Faddal el-Mücaşi'i'nin 'Nüketü Me'ani'l-Kur'an' isimli eserinin tahlili ve tenkitli neşri

30831

  89          

MUHAMMED ÇELİK

1994

Kur'an'ın ikna hususiyetleri

30729

  90          

ZİYA DEMİR

1994

Osmanlı müfessirleri ve tefsir çalışmaları kuruluşundan X-XVI. asrın sonuna kadar

37071

  91          

YAŞAR DÜZENLİ

1994

Şihabaddin Sühreverdi ve Nuğbetü'l-beyan fi Tefsiri'l-Kuran adlı eserinin tevbe suresine kadar tahkiki

36437

  92          

A. CÜNEYT EREN

1994

Sıddık Hasan Han (1832-1890) ve Neylü'l-Meram min tefsiri ayati'l-ahkam'ı

 

  93          

ŞADİ EREN

1994

Kur'an-ı Kerim'e göre gayb bilgisi

32093

  94          

İSMAİL KARAGÖZ

1994

Kur'an-ı Kerim'de zulum kavramı

 

  95          

MEHMET OKUYAN

1994

Necmuddin Dâye ve tasavvufi tefsiri

32099

  96          

ERDOĞAN PAZARBAŞI

1994

Kur'an-ı Kerim'in tarihi verilerine göre medeniyetlerin menşei ve seyri

36784

  97          

H. MEHMET SOYSALDI

1994

Kur'an semantiği açısından inançla ilgili temel kavramlar

 

  98          

HAYATİ AYDIN

1995

Kur'an ve sünnete göre beşeri zaaflar

 

  99          

MAHMUT KAFES

1995

Ebu Hayyan el-Endelüsi'nin hayatı ve el-Bahru'l-Muhit isimli tefsirindeki metodu

42454

100          

AYŞE HÜMEYRA ASLANTÜRK

1995

Ebu Hafs Ömer en-Nesefi'nin (öl. 537 - 1142) et-Teysir fi't-Tefsir adlı eserinin tahlili ve el-Bakara Suresi'nin tenkidli neşri

42307

101          

MEHMED REFİİ KİLECİ

1995

Said Nursi'nin eserlerinde i'caz'ı Kur'an

42171

102          

HALİS ÖREN

1995

Göğsügür Lütfullah Erzurûmi (1202-1788) ve Râmûzü't-Tahrir adlı tefsiri

42065

103          

MEHMET FAİK YILMAZ

1995

Ayetler ve sûreler arasındaki münâsebet

42331

104          

FEVZİ HAMURCU

1995

Mukâtil b. Süleyman ve Kitâbu Tefsîri'l-hamsi mie Âye Adlı Eseri

 

105          

AHMET ÇELİK

1996

Hazin el-Bağdadi ve tefsirdeki metodu

52707

106          

ABDURRAHMAN KASAPOĞLU

1996

Kur'an'da iman psikolojisi

54386

107          

AHMET ÇELİK

1996

El-Alusi'nin Ruhu'l-Meani isimli eserinde işari tefsir

53790

108          

ABDULHAMİT BİRIŞIK

1996

Hind alt kıtasında Urduca tefsirler ve Ehl-i Kur'ân ekolü

53710

109          

VEYSEL GÜLLÜCE

1996

Kur'an-ı Kerim'e göre ahiretin varlığı

51822

110          

ABDULBAKİ GÜNEŞ

1996

Kur'an’da Akıl ve Akli Tefsir Hareketi

52708

111          

ABDÜLAZİZ HATİP

1996

Kur'an'ın kaynağıyla ilgili müsteşrik iddialarının değerlendirilmesi

 

112          

ALİ KIZILIRMAK

1996

Kur'an'da hakikat ve mecaz

51704

113          

CEMALETTİN SANCAR

1996

Kur'an'da helak olan kavimler

54412

114          

DİLAVER SELVİ

1996

Meşhur tefsir literatüründe tasavvufa bakış

53650

115          

BİLAL TEMİZ

1996

Kur'an-ı Kerim'de hidayet kavramı

51042

116          

ALİ YILMAZ

1996

Fahruddin er-Râzî’nin et-Tefsîru’l-Kebîr (Mefâtîhu’l-Gayb) adlı eserinde tenâsüb ve insicâm

51802

117          

İSMAİL BARDHİ

1997

İbrahim Dalliu ve Tefsiri'ndeki metodu

62550

118          

AHMET BEDİR

1997

Baküvi Tefsiri'nin tahlil ve tahrici

 

119          

NİYAZİ BEKİ

1997

XX. asır Türkiye'sinde tefsirde İşaratü'l-i'caz örneği

92483

120          

ABDULCELİL CANDAN

1997

Kur'an'da hak-batıl mücadelesi

62165

121          

ÖMER ÇELİK

1997

Kur'an'a göre Kur'an-ı Kerim ve muhatapları

81117

122          

MESUT ERDAL

1997

fi Zilali'l-Kur'an tefsiri ve i'caz açısından değeri

62167

123          

ADEM ERGÜL

1997

Kur'an-ı Kerim'de kalp kavramı

74799

124          

ŞAKİR ERKAN

1997

Kur'an'da nesih

61607

125          

YAVUZ FIRAT

1997

Kur'an-ı Kerim'e göre vahiy sürecinde oluşan islâm toplumu (Tedric ve tebliğ yöntemleri açısından)

64052

126          

TALİP ÖZDEŞ

1997

İmam Mâtüridi'nin (Te'vilatu ehli's-sünne) adlı eserinin tefsir ve metodolojisi açısından tahlil ve tanıtımı

64080

127          

KADİR POLATER

1997

Kur'an'da Rahmet Kavramı

62731

128          

JALE ŞİMŞEK

1997

Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. İsa

81225