DEVAM EDEN TEFSİR DOKTORA TEZLERİ

Tamamlanan doktora tezleri için buraya tıklayınız.

1. Listenin oluşturulmasında İSAM İlâhiyat Fakülteleri Tezler Kataloğu Veri Tabanından yararlanılmıştır.

2. Düzeltme ve öneriler için arabkendi@gmail.com e-posta adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

Hazırlayan: Muhammed Şerif KAHRAMAN

 

1       


Kur’an-ı Kerim’e göre dinde aşırılık /  Bektaş Günay.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

2       


Maturîdî ve Nesefî Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım /  Oktay Demirbaş.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu)

3       


Tabatabai’nin Kur’an Anlayışı ve Yorum Metodu (el-Mizan Örneği) /  Hatice Erkoç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

4       


Vahiy Sürecinde Davud (a.s) /  Alie Aptourachman.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

5       


İzzet Derveze ve Süleyman Ateş’in Kur’ân’ı yorumlama yöntemi (karşılaştırmalı bir inceleme) /  Cihad Akkoyun.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

6       


Tüsi ve Tefsirindeki Metodu /  Hüseyin Topal.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

7       


Kur’an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Bir Kavram Modeli Olarak Beyan /  Yasemin Yıldırım.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Aydın)

8       


Muhammed Abdullah Draz ve tefsir ilmindeki yeri /  Mehmet Sadık Gür.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

9       


Kur’an’da Dengeli Toplum ve Dengeyi Bozan Faktörler /  Atakan Derelioğlu.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

10     


Kur’an’ın İndiği Dönem Arabistan’daki Dinler ve Kur’an’ın Bu Dinlerle İlişkisi (Şarkiyatçı Görüşlerin Değerlendirilmesi) /  Mustafa Küçükaşçı.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

11     


Kur’an’da Hıristiyanlar (Sosyo-Kültürel İlişkiler Açısından) /  Ferhat Duru.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Karagöz)

12     


Müfessirlere Göre Tevrat ve İncil’in Tahrifi Meselesi /  Ahmet Koç.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Davut Aydüz)

13     


Zemahşerî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi (Keşşâf Örneği) /  Oğuzhan Şemseddin Yağmur.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

14     


Kur’an’da insan ve tarih /  Sedat Akyüz.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat)

15     


Kur’an-ı Kerim’e Göre Bencillik ve Diğerkamlık /  Ahmet Özbay.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

16     


Cumhuriyet Dönemi Cuma Hutbelerindeki Referans Ayetler /  Alaaddin Biçici.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fethi Ahmet Polat)

17     


Şehristânî'nin Mefâtîhu'l-Esrâr ve Mesâbîhu'l-Ebrâr Adlı Tefsiri ve Yöntemi /  Recep Arpa.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

18     


Abu’l-Sabit Muhammed b. Abdi’l-Melik ed-Deylemî ve Tefsiri’d-Deylemî /  M. Mübarek Çelik.

Harran Üniversitesi(Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

19     


Eski Ahit’te, İnciller’de, Kur’an-ı Kerim’de Hsb Kökününün Semantik (Tahlili) İncelenmesi /  Saida Saipova.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

20     


Tefsir’de Bir Kaynak Olarak İbn Abbas ve Kaynaklık Yönleri /  M. Fudayl Erkoç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

21     


Maturidi’nin Te’vilatu’l-Kur’an’ın’da Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri /  Aytmırza Satıbaldiev.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

22     


Tefsirlerde Boşanma İlgili Ayetlere Getirilen Yorumlar ve Bu Yorumların Değerlendirilmesi /  Cansever Dokuz.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

23     


Büyük Türk Bilgini Ebu’l-Feth Abdussamed b. Mahmut b. Yunus el-Gaznevî ve “Tefsîru’l-Kur’an” Adlı Eserinin Tenkidli Neşri ( Edition Critigue ) /  Atilla Buğdaycı.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

24     


Muhammed b. Akile’nin “ez-Ziyade ve’l-İhsân fî Ulûmi’l-Kur’an” İsimli Eserinin Kur’ân İlimleri Eserleri İçerisindeki Yeri ve Önemi /  Cevat Sevimli.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

25     


Ulumu’l-Kur’an Açısından Menâhilü’l-İrfân /  Reyhan Altun (Çağlayan).

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

26     


Kur’an’da Yönetim Ahlakı /  Haydar Bekiroğlu.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

27     


Müteşabih Ayetlerin Yorumunda İmam Matûridî ile Kadı Abdu’l-Cebbar’ın Mukayesesi /  Kerim Özmen.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

28     


Fahrettin Razi ve Cevherî Tantavî’nin Kevnî Ayetlere Yaklaşımları /  Aladdin Sultanov.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

29     


Mekki b. Ebi Talip ve Kıraat İlmindeki Yeri /  Sebahattin Turan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

30     


Kur’an-ı Kerim’de ve Kitab-ı Mukaddeste Hz. Süleyman /  İsmail Akbulut.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

31     


Taberi Tefsirinde Esbabü’l-Nüzul ve kaynakları /  İsmail Ergin Çoban.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

32     


Tefsir Geleneğinde, Tevrat ve İncil'in Bilgi Kaynağı Olarak Kullanılması /  Ahmet Koç.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

33     


İbn. Allan el-Mekki’nin Ziyaü’s-Sebil ila Maani’t-Tenzil Adlı Eserinin Tahkiki (Fatihadan Al-i İmran’ın Sonuna Kadar) /  Fuad İbrahim Nayet Alzubaide.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik)

34     


Taberi Tefsiri Bağlamında Bilimsel Tefsire Mesned Gösterilen Ayetlerin Sahabe ve Taabiin Tarafından Yorumu /  Ahmet Ağralı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

35     


Sünnî ve Şiî Tefsirlerde İFK Hâdisesi /  İlyas Şanlı.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

36     


Muhammed Hüseyn’in et-Tabatabaî’nin el-Mizan’ında Sosyolojik İzahlar /  Muhammed Sadık Kılıç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

37     


Hatîb eş-Şirbînî'nin es-Sirâcü'l-Münîr Adlı Tefsirinde Kur'ân'ı Yorumlama Yöntemi /  Mükrime Zengin (Dilekçi).

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

38     


Ebû Alî el-Cübbâî’nin Kur’ân Tasavvuru ve Tefsirciliği /  Ufuk Arpa (Hayta).

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

39     


İlk dönem siyer megazi kaynaklarında esbab-ı nüzül /  Hayati Sakallıoğlu.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

40     


Vahiy Sürecinde Süleyman Peygamber /  Mustafa Yazıcı.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Salih Akdemir)

41     


Kur’an’a Göre Ehl-i Kitap ile Bir Arada Yaşamanın İmkanı ve Sınırları /  Adem Küçükkılınç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

42     


Kur’an’da Kinaye ve Ta’riz Sanatının Retorik Yönden Değerlendirilmesi /  Enes Saka.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

43     


Kur’an’da Nefs Kavramı /  Ayşe Ünal.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

44     


Klasik Tefsir Literatüründe Yahudi Kaynaklarının Kullanımı -Kadın Örneği- /  Bedriye Yılmaz.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

45     


Kur'ân'ın İnsanı İnşa Süreci /  Ali Şimşek.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

46     


Kur’an’da İtiraf ve Pişmanlık Olgusu /  Hayri Erenay.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Talip Özdeş)

47     


İtikat, İbâdet ve Muamelât Açısından Kur’an’da Söz-Eylem Münasebetleri ve Pratikteki Olumsuzlukların Psiko-Sosyal Sebepleri /  Osman Aslan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadık Kılıç)

48     


Kur’an’da “Tahaddi” Kavramı /  Mehmet Yalçınkaya.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

49     


Muhammed Ebu Zehra’nın Eserlerinde Kur’ân İlimlerine Bakışı ve Mucizetu’l-Kubra Adlı Eseri /  Yahya Karataş.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Eroğlu)

50     


Seyyid Kutub’un “Fi Zilali’l-Kur’an” Adlı Tefsirinde Münasebet /  Murat Tayyar.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

51     


Et-Tûsî ve “et-Tibyân fi Tefsîri'l-Kur'ân”ı /  Havva Yıldırım.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin)

52     


Rus Ortantalistlerin Kur’an Araştırmaları(Ignaty Yulianoviç Kraçkovskiy Örneği) /  Akhmed Aldamov.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Şahin Güven)

53     


İbn Kesir'in Tefsiri “Tefsîru'l-Kur'âni'l- Azîm”in Dirâyet Yönünden Analizi /  Melek Altıntaş (Yılmaz).

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

54     


Mecduddin Muhammed b. Ya’kub el-Firûzâbâdî ve “Besâiru Zevi’t-Temyiz” isimli Tefsirindeki Metodu /  Merve Bekçi.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik)

55     


Kur’an’da İdeal Devlet Adamı Karakteristiği /  Yusuf Akgün.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

56     


Ulûmü’l-Kur’ân Açısından Tasavvufî Tefsirler ve Metot Problemi /  Mehmet Zeki Süslü.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

57     


Kur'an Bağlamında Esmaü'l-Hüsna /  Ahmet Yaşar Güneş.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

58     


Kâdî Beydâvî ve Nefesî Tefsirlerinin Karşılaştırılması /  Mehmet Tüfekçioğlu.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özel)

59     


Kur’an-ı Kerim’de Peygamberlerin İstiğfarı /  Hasan Sarraoğlu.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

60     


Fahreddin er-Razi Tefsirinde Dil Tahlilleri ve Belağat Uygulamaları /  Mehmet Çelik.

Harran Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Atilla Yargıcı)

61     


et-Taberânî ve “et-Tefsîru’l-Kebîr”i /  Ümmühan Özçeltikçi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin)

62     


Kosova ve Arnavutluk kütüphanelerinde Bulunan Yazma Tefsir Eserleri /  Zymer Ramadani.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

63     


Alusi’nin Ruhü’l-Meani tefsirinde Siyak /  Fatih Keskin.

Sakarya Üniversitesi(Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

64     


Günümüzdeki İlhâdi Tefsir Hareketleri /  Yusuf Ceylan.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

65     


İbn Temcîd ve Envâru’t-Tenzîl Hâşiyesi /  Murat Ustakurt.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

66     


Ahmed b. Hanbel'in Tefsir Anlayışı Çerçevesinde İtikadi Konulara İlişkin Ayetleri Yorumlama Biçimi /  Abdullah Vargeloğlu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık)

67     


Te’vîlâtü’l-Kur’ân ile el-Keşşâf Tefsirlerinin Ulûmü’l-Kur’ân Açısından Mukayesesi /  Abdurrahman Harbi.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

68     


Mekki ve Medeni Ayetlerin Semantik Çerçevesi: İttiba ve İtaat Kavramları Örneği /  Hamza Sadan.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İbrahim Görener)

69     


Rivayet tefsirlerinin dirayet boyutu, İbn Kesir örneği /  Mehmet Yazıcı.

Marmara Üniversitesiİlahiyat Anabilim Dalı Tefsir Bilim Dalı(Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

70     


Kufe Ekolünün oluşumu ve Tefsir ilmine katkıları /  Huriye Akbıyık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

71     


Zemahşeri'nin Keşşafında Temsili Anlatım /  Sedat Sağdıç.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Çelik)

72     


Zemahşerî'nin Keşşaf'ı ile Ebussuud'un İrşadü'l-Akli's-Selim Adlı Tefsirinin Karşılaştırılması /  Mustafa Soykök.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Özel)

73     


Teper Malzeme'nin Kuran Tarihi İsimli Eserinin Kaynak Çalışması /  Fethi Yıldırım.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Kara)

74     


Kur'an-ı Kerim Açısından Dünyevileşme Sebepleri, Tezahürleri ve Sonuçları /  Burhan İşliyen.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Keskin)

75     


Türkçe Meallerde Kavram Çevirileri Sorunu /  Cahit Karaalp.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yusuf Işıcık)

76     


Beydâvî Tefsîrinin Ulûmu'l-Kur'ân ve Tefsîr Usûlü Açısından Tahlili /  Mehmet Bağış.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

77     


Kur'ân'da Tarih Anlayışı /  Ahmet Çekin.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

78     


1980’den Sonra Türkiye’de Üniversite Dışı Düşünürlerin Kur’an’a Yaklaşımları /  Muhammet Çelik.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

79     


Kur'an ve İslam Kültüründe Hüzün /  Gül Atalar.

Bozok Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bedir)

80     


Ahkâm Ayetleri Açısından İlk Dönem İşâri Tefsirler -Tüsterî, Sülemî, Kuşeyri Örnekleri- /  Mahmut Kayış.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

81     


Vahidi'nin el-Basit adlı eserinin dilbilimsel açıdan değerlendirilmesi /  Büşra Akdemir.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulaziz Hatip)

82     


Kur’ân-ı Kerim’in Nahiv İlmine Etkisi /  Alaaddin Şükür.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Kurt)

83     


Tefsîru’l Merâğî ‘nin İctimâi Tefsir Açısından Değerlendirilmesi /  Mehmet Seri Doğru.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Veli Kayhan)

84     


Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın Tefsir İlmindeki Yeri /  Mahmut Sönmez.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

85     


Allah’ın Rububiyet’inin Peygamberler Üzerindeki Tecellileri /  Hossein Ghannadi.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

86     


Kur’an’da Yaratma Fiilleri ve Yakın Anlamlarının Nüansları /  Abdülhalim Erkoç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

87     


Kur’ân’da İlâhi Rahmetin Beşeriyete Tecellisini İlgilendiren Ayetler /  Enise Erkoç.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

88     


İşarî Tefsir ve İşarî Tefsire Etki Eden Amiller /  Mesut Akdoğan.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

89     


Saçaklızade Muhammed İbn Ebî Bekr el-Maraşi’nin Kırâat İlmindeki Yeri /  Mahmud Şevket Öztürk.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

90     


Sa'lebî'nin el-Keşf ve'l-Beyân fi Tefsîri'l-Kur'ân Adlı Eserinde Kur'ân'ı Yorumlama Yöntemi /  Flamur Kasami.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

91     


Selefilik ve Selefi Tefsir Anlayışı /  Resul Ersöz.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

92     


Alâaddin es-Semerkandi’nin Şerhu’t-Te’vilât Adlı Eserinin Tefsir Şerhi Geleneğindeki Yeri /  Güneş Öztürk.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

93     


Tecvid İlmi, Doğuşu ve Gelişimi /  İbrahim Tetik.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

94     


Abdürrâzık b. Rizküllah er-Res'anî'nin "Rümûzü'l-Künûz fî Tefsir'il-Kur'ani'l-Aziz (589- 661)" adlı eserin tahlili /  Kadri Ogul.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Erdal)

95     


Bir Zemahşeri Eleştirmeni Olarak Tîbî ve "Fütuhu'l-Gayb fi'l-Keşf an Kınai'r-Rayb" Adlı Eseri /  Muhammet Sacit Kurt.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

96     

 
Kastallanî'nin Letâifû'l-İşârât li Fünûni'l-Kırâat Adlı Eserinin Kırâat İlmi Açısından İncelenmesi /  Ahmet Kütükoğlu.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

97     


‘Ulûmu’l-Kur’an ve Tefsir Kaynağı Olarak Taberî Tarihi /  Fatih Kanca.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

98     


Muhammed b. Ali eş-Şevkâni’nin Hayatı ve Tefsirindeki Metodu /  Edmir Maxharri.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

99     


Amerika’da Kur’ân’ın Anlaşılması Yönünde Çalışmalar (Metod ve Yorum): Prof. Dr. Mahmoud Ayoub Örneği /  Ayşe Kübra Coşkun.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

100  


Kur'ân'a Göre Nübüvvet Bağlamında Değişmeyen Sünnetullah Olarak Mucize Olgusu /  Bilal Atik.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül)

101  


Necmeddin et-Tûfî’nin (716 h. / 1316 m.) el-İşârâtü’l-İlâhiyye ile’l-Mebâhisi’l-Usûliyye Adlı Eserinde Tefsirde Kelâmî ve Fıkhî İhtilaflar /  Faysal Arpaguş.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

102  


Kur’an’ın Tefsiri Açısından Umum ve Husus - Taberi Tefsiri Örneği - /  Murad Sadıkov.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

103  


Dört Kanonik İncil’in Kur’an’a Arzı /  Hasan Hüseyin İslam.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Halil Hacımüftüoğlu)

104  


Ahkam Ayetleri Açısından Mâturîdî'nin Te'vilâtü'l-Kur'an'ı /  Musa Öziş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

105  


Endülüs Tefsir Geleneğinde İbn Berrecân’ın Tenbîhu'l-Efham İlâ Tedebburi'l-Kitâbi’l-Hakim Ve Te'arrufi'l-Âyât ve'n- Nebei'l-'Azim İsimli Tefsîrinde Kur'an’ı Tefsir-Te'vil Yöntemi /  Yakup Kansızoğlu.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hidayet Aydar)

106  


İ’caz açısından Kur’an-ı Kerim’in etkisi /  Ayşegül Eskikurt.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

107  


Semerkandi’nin Bahru’l-Ulum Adlı Tefsirinde Kıraat Olgusu /  Abdullah Karakaş.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdullah Emin Çimen)

108  


Klasik Dönem İmamiyye Şiası Tefsirlerinde Kıraat Olgusu: Tûsi ve Tabersi örneği /  Süleyman Yıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

109  


Kur'an'ı Kerim'de İkili Anlatım /  Halil İbrahim Karaarslan.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

110  


Senâullâh Pânipatî ve Tefsiru’l-Mazharî isimli tefsirindeki metodu /  Buzurmankul Sarbaggişev.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Abay)

111  


Mehmet Emin Şirvani ve tefsir alanındaki çalışmaları /  Aladdin Sultanov.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

112  


Kur'an'ın İbazî Yorumu (Itfıyyiş Örneği) (İbâzi, İbazi, İbadi, Harici, Ettafeyyiş,) /  Mehmet Fatih Dede.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. İsmail Aydın)

113  


Kur’an Kıraatinde İsnad Olgusu /  Hamza Bilgiç.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

114  


Şii Müfessir Allame Hui’nin Kur’an İlimlerindeki Yeri ---Karşılaştırmalı olarak - /  Reza Dehgani.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz)

115  


İbn Hişam’ın es-Siretü’n-Nebeviyyesi İsimli Eserinde Tefsir ve Ulumu’l-Kur’an /  Nurdan Mendeş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

116  


Kavram ve Olgu Yönüyle Kur’an’da Ticaret /  Cengiz Güneş.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Ömer Aslan)

117  


Şafii Usulünün Temellendirildiği Ayetlerin Yorumu /  Zahit Demirel.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bahattin Dartma)

118  


Kur'ân ilimlerine Yaklaşımı Açısından Maturidi'nin Te'vilatü'l-Kur'ân'ı /  Mustafa Cihad Bakkal.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İshak Özgel)

119  


Endülüs'te Tefsir Faaliyetleri /  Mehmet Tahir Gündüz.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

120  


İşari Tefsir Açısından Risale-i Nur Kulliyatı /  Adem Cırık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yakup Çiçek)

121  


Sıddık Hasan Han’ın “Fethu’l-Beyan fi Mekasidi’l-Kur’ân” Adlı Tefsirindeki Metodu /  Sabğatullah Tayfur.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nurettin Turgay)

122  


Nüzul Sırasını Esas Alan Tefsirlerinin Mukayesesi ( Et- Tefsir'ul Hadis, Fehm'ul Kur’anil Hakim ve Beyan’ul Hak Örneği) /  Musa Güler.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

123  


Elmalılı Hamdi Yazır ve Seyyid Kutub’un Nehiy Âyetlerini Yorumlamaları /  Bilal Işık.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

124  


Kur’an Tarihine Oryantalist Yaklaşım (19. Yüzyıl Alman Oryantalizmi Örnekleri) /  Hüseyin Polat.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

125  


Theador Nöldeke’nin Kar’an’a Yaklaşımı “Geschichtedes Qorans” örneği /  Müslüm Yıldırım.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

126  


Kuran Tarihi ve Tahrif (Bakıllâni Örneği) /  Şaban Kondi.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

127  


Siyer - Tefsir İlişkisi Bağlamında Kıtal ve Cihada Dair Ayetlerin Kronolojik İncelenmesi /  Muhammet Karaosman.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

128  


Endülüslü İbn Atiyye’nin el-Muharraru’l-Veciz’i ile Şevkânî’nin Fethu’l-Kadîr İsimli Tefsirlerinin Usul Açısından Mukayesesi /  Arslan Karaoğlan.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demirci)

129  


Gazâli'nin İşâri Tefsir Anlayışı /  Mehmet Dağ.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

130  


Meşrutiyet Dönemi Meâlciliği ve İbrahim Hilmi Efendi Tarafından Neşredilen Kur'an-ı Kerim Tercümesi /  Mehmet Bahçekapılı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

131  


Kur'an-ı Kerim'de Bahane Olgusu (İnkar Sebepleri ve Talepleri) /  Aziz Çınar.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

132  


Tefsirde Dilbilimsel Yöntem (Taberi Örneği) /  Cüneyt Maral.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. İsmail Aydın)

133  


Kur’an’ın Selefi Yorumu: İbn Üseymin Örneği /  Abdurrahim Kızılşeker.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

134  


Kur’an’da Mukabele Sanatı /  Selahattin Yılmaz.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

135  


Kur’an-ı Kerim’de Şir Tanrılarının İptal Usulleri /  Ahmet Gezer.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

136  


Kur’an-ı Kerim’in Daima Yeni Oluşu /  Mehmet Munir Benek.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

137  


Kur’an-ı Kerim’de İman Esaslarının Birlikteliği /  Nurten Kula.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

138  


Kur’an’ın Anlaşılmasında Tenzihi Dil /  Mustafa Demir.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz)

139  


Muhammed Said Ramazan el-Buti’nin Kur’an-ı Hakim’e Yaklaşımı /  Abdullah Kaplan.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

140  


Vahyin Aydınlığında Toplumun Tekamülü: Sahabe Örneği /  Harun Çekiç.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

141  


Kıssaların Kur’an’ın Esas Maksatlarına Katkısı /  Aziz Küçükgök.

Fatih Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Suat Yıldırım)

142  


Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin Kur’an Yorumu /  Cüneyt Sapanca.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

143  

Dinler, Murat
Ebussuûd Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an /  Murat Dinler.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Sadrettin Gümüş)

144  


Bursevî’nin Ruhu’l-Beyan Adlı Eserinin Karî Yönü /  Doğan Eygün.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: )

145  


Siyasal Toplumsal İçerikli Ayetlerin Karşılaştırılması -Tabatabai ve Mevdudi Örneği- /  Cemalettin Oruç.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Sait Şimşek)

146  


Râzi Tefsiri’nde Siyakın Yeri /  Gülhan Yılmaz.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bostancı)

147  


İbn Aşur ve Tabatabai Tefsirlerinin Bazı Tefsir Problemleri Açısından Mukayesesi /  Mansur Yayla.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz)

148  


Eğitim Açısından Kur'an'da Tebşir ve İnzar /  Morteza Soleimani.

(Danışman: Tespit edilemedi )

149  


Ali Şeriati' nin Kur'an Algısı /  Rezvan Daryadel.

(Danışman: Tespit edilemedi )

150  


Ruhlar Aleminden Ahirete İnsanın Ahiret Yolculuğu Serüveni /  Lokman Bedir.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Bilgiz )

151  


TÜRKiYE’DE Tilavet Edilen Mushaftaki Bazı Vakf İŞARETLERiNiN Diğer Mushaflarla Mukayeseli Tahlili /  Enes Yarız.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

152  


Tâhir İbn Aşûr’un Tefsirinde Belâğat İlmi Uygulamaları /  Abdullah Tayfur.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

153  


Müfessirlerin Müşkil Ayetlere Yaklaşımları /  Yunus Akça.

Fırat Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hacı Mehmet Soysaldı)

154  


Molla Sadra'nın Kur'an Yorumu /  Mehmet Seyid Geçit.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bahattin Dartma)

155  


NiYÂZÎ-i MISRΒNi “el-MECÂLiS”iNiN TAHKÎKi ve Filolojik Açıdan Değerlendirilmesi /  Bayram Kusursuz.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Reşit Özbalıkçı)

156  


KUR'AN'DA Su ve Hayat /  Mehmet Şafi Bilik.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Selahattin Sönmezsoy)

157  


İslam Modernleşmesi ve Kur’an Yorumları /  Nevriye Sümeyra Çalık (Budak).

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

158  


Rivâyet ve Dirâyet Tefsirlerinde Ahkâm Âyetlerinin Yorumlanma Biçimi /  Fatih Sarıgül.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan)

159  


Tâhir b. Âşûr et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsirinde İsrailiyat /  Mustafa Yıldız.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Kara)

160  


MUHAMMED el-MEKKi'YE İsnad Edilen TEFSiR VE Metodu /  Ahmet Uzun.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necdet Çağıl)

161  


Bikâî'nin Nazmu'd-Durer'inde İsrailiyat /  Abdurrahim Kaplan.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

162  


Razi Tefsirinde Antropolojik Okumalar /  Hatice Avcı.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

163  


Taberî'nin Siyâka Göre Tefsîri /  Habip Gül.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Galip Gezgin)

164  


Kur’an’da Azap /  Ali Kaya.

Yalova Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın)

165  


Yemen Bölgesiyle İlişkili Kur’an Kıssalarının Tarihsel ve Kültürel Açıdan Tahlili /  Elif Yazıcı.

Çukurova Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Öztürk)

166  


Kuranda Rububiyet /  Abdullah Sevgi.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Çelik)

167  


Kur’an’da İktisadi Sistemin Esasları /  Abdullah Bekiroğlu.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

168  


Kur'ân'da Cihad /  İsmail Kurt.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

169  


İmam Mâtürîdi’nin Te'vilâtü Ehli's-Sünne İsimli Tefsirinde Mutezilî Söylemin Eleştirisi /  Esat Sabırlı.

Akdeniz Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Eyüp Yaka)

170  


Ruhu'l-Meani'de Kıraat Olgusu /  Sait Bosat.

Fırat Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Gıyasettin Arslan)

171  


Hıdır bin Abdurrahman el-Ezdi ve et-Tibyan fi Tefsîri’l-Kur’an adlı tefsiri /  Esat Özcan.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hidayet Aydar)

172  


Sünenü't-Tirmizî'nin Kur'ân İlimleri Açısından Değeri /  Haticetül Kübra Demirçin.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

173  


Taberî Tefsirinde Ahkâm Ayetlerine Yaklaşımlar /  Mustafa Güvenç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

174  


Molla Sadra'nın Kur'an Anlayışı ve Yorum Yöntemi /  Mehmet Zeki Serdaroğlu.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

175  


Tefsir Usûlünde Ehl-i Sünnet - Şia Farklılaşması /  Recep Turan.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Akif Koç)

176  


Hicrî İlk Beş Asırda Tefsir-Sözlük Etkileşimi /  Ayşe Uzun.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. İsmail Çalışkan)

177  


DiLBiLiMSEL TEFSiRDE FARKLıLAŞMA SÜRECi (CARULLAH ez-Zemahşeri'nin el-Keşşaf İsimli Tefsiri Örneği) /  Havva Özata.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

178  


İslâmcılığın Kur'ânî Temelleri /  Tuba Erkut.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

179  


Erken Dönem Tefsir Geleneğinde Nakil Anlayışı /  Ömer Dinç.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Selim Türcan)

180  


Çağdaş Batı Literatüründe Kur’an Metnine Yaklaşımlar -Metin Bütünlüğü Arayışları- /  Ersin Kabakcı.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Süleyman Gezer)

181  


Kur’ân’ın Konusu Olarak Melekler /  Şuayip Karataş.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

182  


Kur’an-ı Kerim’e Göre Zaaf ve Çözüm Yolları /  Fatih Toktaş.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

183  


Kur'an'ın Anlaşılmasında Temsili Dil /  Yusuf Yıldırım.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Faruk Yavuz)

184  


Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Kur’ân-ı Kerim Eğitim ve Öğretimi /  Halil İ. Önder.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhammed Fatih Kesler)

185  


Kur'ân'a Göre İnsanların Yanılgıları /  İbrahim Yıldız.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdurrahman Çetin)

186  


Kur’an’da Yönetim İle İlgili İlkelerin Tefsirlerdeki Yorumu /  İsmail Canbek.

Harran Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Atilla Yargıcı)

187  


Çağdaş Dönem Sünni-Şii Tefsir Mukayesesi (Abduh-Reşid Rıza’nın Menar ve Tabatabai’nin Mizan Tefsiri Örneği) /  İmran Çelik.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu)

188  


Kur'an'ın Anlaşılmasında Garibu'l-Kur'an'ın Yeri (Kurtubî Tefsiri Örneği) /  Mehmet Demir.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

189  


Muhammed Emin b. Abdillah er-Rumi’nin “Umdetu’l-Hallan fî İzahi Zübdeti’l-İrfan” Adlı Eseri (Tahkik ve Değerlendirme) /  Hafız Osman Şahin.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

190  


Vehbe ez-Zuhaylî’nin et-Tefsîru’l-Münîr Adlı Tefsirinde Belâgat İlmi Uygulamaları /  Sinan Yıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

191  


Kıraatlerin Naklini İfade Eden Kavramların Teşekkülü /  Naci Demirci.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdullah Emin Çimen)

192  


Et-Tahrir ve't-Tenvîr Bağlamında İbn Aşur'un Tefsir Anlayışı /  Mahmut Ayyıldız.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bilal Gökkır)

193  


Osmanlı’da Huzur Dersleri İçeriği: Gümülcineli Ahmet Asım Efendi Örneği /  Rıdvan Kara.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Necmettin Gökkır)

194  


Bir Anlatım Türü Olarak Kur’an’da Meseller ve Delaleti /  İbrahim Günaydın.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

195  


Ata b. Ebi Rabah ve Kur’an Yorumu /  Esra İnci.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

196  


Zihniyet İnşası Bağlamında Kur’an’da Rububiyet /  Hasan Nas.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

197  


Mâturîdî'de Tefsir-Te'vîl Ayrımı ve Tefsirin İmkânı Meselesi /  Veysel Gengil.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

198  


Muhammed Mütevelli Şa’ravi’nin “Tefsiru’ş-Şa’ravi” İsimli Tefsirinin Yöntem ve Muhtevası /  Sali Mustafa Onbashi.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut Ay)

199  


Endülüs ve Doğu Müfessirlerinin Kur’an Yorumları: Ehl-i Kitab Ayetleri /  Nursel Çelik.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şevket Kotan)

200  


İbn Haldun’un Kur’an Anlayışı /  Sümeyye Sevinç.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

201  


Râgıb el-İsfahânî'nin Müfredât Adlı Eseri ve Dilbilimsel Tefsir Açısından Değeri /  Hasan Yaldızlı.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

202  


Şia Tefsirlerinde İsrailiyat /  Hüseyin Zamur.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

203  


Ahmed b. Muhammed es-Sâvî ve Hâşiye alâ Tefsîri’l-Celâleyn Adlı Eseri /  Nihad Dervişeviç.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

204  


Said Havva'nın Tefsir Metodolojisi /  Zeynel Abidin Alptekin.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Abdullah Temizkan)

205  


Klasik ve Modern Dönemde Tefsirin Tanımı, Mahiyeti ve Usulü Meselesi /  Enes Büyük.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hocaoğlu)

206  


Tâbiûn Dönemi Tefsir Faaliyetleri ve Medine Ekolünün Tefsir İlmine Katkısı /  Ceyda Gürman.

Yalova Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Aydın)

207  


Kur'an-ı Kerim'de Çeşitli Yönleriyle Talak /  Hasan Çınar.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Veysel Güllüce)

208  


Ebussuûd Efendi'nin Kur'an'ı Kur'an'la Tefsiri /  Adem Gerlegiz.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

209  


Tefsir Geleneğinde Usul Arayışları Başlangıçtan Şah Veliyullah ed-Dihlevi'ye Kadar /  Fatma Yalnız.

Hitit Üniversitesi (Gazi Üniversitesi) (Danışman: Doç. Dr. Selim Türcan)

210  


Kuran'ı Kerim'de Te'kid Üslubu /  Cemal Arbaç.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Halil Çiçek)

211  


Esbâb-ı Nüzûl Bağlamında Tevbe Sûresi’nin Getirdiği Hükümler /  Bekir Özkızıl.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

212  


Kur’an-ı Kerim ve İnsan Hakları /  Fadıl Baran.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Musa Kazım Yılmaz)

213  


Kur’an Perspektifinden Suç ve Ceza /  Ahmet Rençber.

Harran Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hikmet Akdemir)

214  


Reşit Rıza’nın “Tefsiru’l-Menar” İsimli Eserinin Tefsir Usulu Açısından Değerlendirilmesi /  Tuğba Nur Kaya.

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Ömer Aslan)

215  


Kur’an’da Asa Mucizesi Örneğinde Tefsir Kaynaklarının Değerlendirilmesi /  Hüseyin Yakar.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bilal Gökkır)

216  


Bir Yöntem Olarak Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri Meselesi -Muhammed Ebu Zeyd Örneği- /  Sevim Gelgeç.

İstanbul Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Düzenli)

217  


İbn Atiyye Tefsirinde Kırâat Olgusu /  Rıfat Ablay.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hacı Önen)

218  


Alûsî’nin Rûhu’l-Meânî fî Tefsiri’l-Kurâni’l-Azîm Adlı Eserinde Müşkilu’l-Kur’an Meselesi /  Kadri Oğul.

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

219  


Şîa'da Kur'ân İlimleri -Muhammed Hâdî Marifet Örneği- /  Ersin Çelik.

Recep Tayyip Erdoğan (Rize) Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Yılmaz)

220  


ZEMAHŞERÎ ve TABÂTABÂΠTefsirlerinin Klasik-Modern Yorum Bağlamında Mukayesesi /  Şafak Çatal.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Okuyan)

221  


Osmanlı Döneminde Arnavut Asıllı Müelliflerin Kuran İlimleri ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları /  Alfred Piku.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan)

222  


Ahkâm Ayetlerinde Hikmet [Razi (ö.606/1210) Örneği] /  Sakin Taş.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

223  


Kur’an’ın “En”leri (Kur’an’ın Değerler Skalasında En Üst ve En Alt Olarak Gördükleri) /  Atilla Yaşar.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

224  


İşarî Tefsirde Vahdet-i Vucûd Ekolünün Etkisi /  Yasemin Köker.

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Lütfullah Cebeci)

225  


İlahî Hitabın Karakteristiği /  Mazhar Dündar.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hayati Aydın)

226  


Sarfî Farklılıkların Tefsire Etkisi (Zemahşeri Örneği) /  Veysel Demir.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ali Akay)

227  


Ebu Cafer en-Nehhâs, Tefsir ve Kıraat İlmindeki Yeri, el-Kat’u ve’l-İtinaf Adlı Eseri /  Fatih Çelik.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

228  


Taberi Tefsirinde Geçen Şiirler ve Analizleri /  Abdurrahman Güney.

Bozok Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altuntaş)

229  


Kur’an’da Zalim /  Mehmet Sait Akan.

Şırnak Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Gül)

230  


Molla Halil es-Siirdî'nin "Şerhu Kitabi Diyai Basîrati Kalbi'l-Arûf fi't-Tecvîdi ve'r-Rasmi ve Ferşi'l-Hurûf" Adlı Eserinin Tahkik ve İncelenmesi /  Lokman Şan.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Nurettin Turgay)

231  


Mu’tezile Tefsir Geleneğine Atıf Bağlamında Fahrettin er-Razi ve Tefsir-i Kebir’i /  Emrullah Tuncel.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı)

232  


Abbasîler Döneminde Kıraat İlmi /  Mutlu Saylık.

Dicle Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hacı Önen)

233  


Tüsteri, Sülemi ve Kuşeyri Tefsirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme /  Mehmet Veysi Özlük.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

234  


Kur’an’da İfrat,Tefrit ve Vasat Açısından Üçlü Yaklaşım /  Hasan Bulut.

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdurrahman Ateş)

235  


Taberi Tefsiri'nde Sosyo-kültürel ve yerel unsurlar /  Nisa Zehra İşel.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat)

236  


Kıraat ve Tefsir Boyutuyla Vakf-ı Lâzım /  Mehmet Kara.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı)

237  


Yemen’de Tefsir Hareketleri /  Nadia Alzubaire.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar)

238  


İbn Aşur Tefsirinde Belagat Uygulamaları /  Osman Ertuğrul.

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hüseyin Yaşar)

239  


İsmail Hakkı Bursevî'nin Rûhu'l Beyan Adlı Tefsirinde Ahkâmu'l Kur'ân /  Ahmet Gökhan Öztürk.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Alican Dağdeviren)

240  


Bireysel ve Sosyo-Kültürel Faktörlerin Kur'ân Tefsirine Yansıması: Zemahşerî Örneği /  Şeyma Altay.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Fatma Asiye Şenat)

241  


Mekkî-Medenî Ayrımının Kur'an Yorumundaki Rolü /  Mustafa Taha Güler.

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Muhsin Demirci)

242  


Hacı Paşa el-Konevi’nin Mecma’u’l-Envâr fî Cemî’i’l-Esrar Adlı Tefsirinin Birinci Cildinin Tahkiki ve İncelenmesi /  Ahmed Mahmoud Zakaria Tawfik.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

243  


Doğuş ve Gelişimi Ekseninde Müşkilü'l-Kur'an İlmi /  Kemal Türkmen.

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

244  


Taftâzânî’nin Keşşâf Hâşiyesi’nin Tahkîk ve İncelemesi (Âraf ve Enfâl Sûreleri) /  Mousa Mohammed Saleh Alquafer.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

245  


Sinaneddin Yusuf’un (ö.h.986) Beydavi Haşiyesi’nin Tahkiki (Fatiha’dan Enfal’e Kadar) /  Ibrahem Alhasson.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

246  


Sadi Çelebi’nin (Ö.945) Envarü’t-Tenzil Haşiyesinin Tahkiki ve Kıraat İlmi Açısından Değeri /  Adnan Fakak Ahmed Alhamd.

Süleyman Demirel Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Celalettin Divlekci)

247  


İsnâaşeriyye Tefsirinde "İmâmet" "Ehl-i Beyt" "İsmet" "Rec'at" "Mehdîlik" ve "Bedâ" İle İlgili Âyetlerin Siyak Açısından Mukâyeseli İncelemesi (Kummî, Feyz-i Kâşânî/Tûsî, Tabersî) /  Sabahattin Gümüş.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Serdar Demirel)

248  


Kur'ân'ın Korunmuşluğuyla Çelişen Rivayetler Bağlamında İlk Dönem Kur'ân Algısı /  Sümeyye Sayğın.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Harun Öğmüş)

249  


Beğavî ve İbn Kesîr Tefsirlerinin Yöntem Açısından Mukayesesi /  Abdullah Yılmaz.

Sakarya Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. İhsan Kahveci)

250  


İmâm Mâtürîdî'nin Din Şeriat İlişkisi Bağlamında Toplumsal Düzen ve Hukukla İlgili Ayetlere Yaklaşımı /  Hanefi Şola.

Çukurova Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Sami Kılınçlı)

251  


Taberi Tefsirinde Müşkilü’l-Kur’an /  İbrahim Akşit.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

252  


İbn Aşur’un et-Tahrir ve’t-Tenvir Adlı Tefsirinde Münasebet İlmi /  Omar Abulail.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Celil Kiraz)

253  


Çağdaş Selefi İddiaların Dini Naslar Açısından Değerlendirilmesi /  Mehmet Kadri Demir.

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Çelik)

254  


Kur’ân’ın Kur’ân’la Tefsiri /  Nurettin Çiftçi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulbaki Güneş)

255  


Muhammed Râtib en-Nâbulsî'nin Tefsiru'n Nâbulsî'deki Metodu ve Modern Meselelere Yaklaşımı /  Abdullah Kadıoğlu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Yrd. Doç. Dr. Recep Demir)

256  


Sebeb-i Nüzûlün Tefsire Etkisi Bakımından Ali İmran Süresi Örneği /  Mustafa Hamurli.

Harran Üniversitesi (Danışman: Tespit edilemedi )

257  


Selçuklular Devri Müfessirleri /  Ömer Faruk Demireşik.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Abdulmuttalip Arpa)

258  


Son Devir Müfessirlerinden Suriyeli Vehbe ez- Zuhayli'nin Tefsir Görüşleri /  Mohammed Badawi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

259  


Son Devir Müfessirlerinden Endonezyali Abdul Malik Karim Amrullah’ın Tefsir Görüşler /  Zulfikri Zulkarnaini Asanusi.

Uludağ Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Remzi Kaya)

260  

 

Kur’an’da Karakter Eğitimi / Hasan Rıza Özdemir.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

261  

 

Klasik Dönemden Bugüne Tefsirde Yorum Farlılığı (Mukatil ve Cabiri) / Muhammet Hayri Şahin.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

262  

 

Kur’an’ın Kur’an’la Tefsirinin Tarihi Seyri (İlk Üç Asır) / Mustafa Başkan.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

263  

 

Ebussuud ve Alusi Tefsirlerinin Ahkam Ayetleri Açısından Karşılaştırılması / Melahat Akalp.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu)

 

264  

 

Tayyibetü’n-Neşr Şerhlerine Dair Bir İnceleme (Mûsâ Cârullah Örneği) / Yaşar Akaslan.

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Yaşar Kurt)

 

265  

 

Nahl Suresi’nin Muhteva Analizi (Kronolojik Okuma) / Hasan Yücel.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

266  

 

Kur’an’da “ARD” Kelimesinin Semantik Tahlili / Tuba Yazıcı.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

267  

 

Taberide Ahkam Ayetleri / Bilge Evli.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

268  

 

Kur’an’da “CHL” Kökünün Semantik Analizi / Hatice Merve Çalışkan.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

269  

 

İlk Dört Asırlık Dönem Tefsir Literatüründe Kur’an-ı Kerim’de İnsanın Yaratılışı ile İlgili Kelimeler / Ali Rıza Çelik.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Halis Albayrak)

 

270  

 

el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Ķur’an’ın Filolojik Açıdan İncelenmesi / İsmail Erken.

 

Dokuz Eylül Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Ömer Dumlu)

 

271  

 

Çağdaş Kur’an Yorumlarında Velayet Bağlamında Gayrimüslimlerle İlişkiler / Ebubekir Tatlı.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Murat Sülün)

 

272  

 

Tefsirlerdeki Farklı Görüşlerin Arka Planı ve Kur'ân'ın Anlaşılmasına Yansımaları / Mustafa Sağlam.

 

Erciyes Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mustafa Karagöz)

 

273  

 

Kur’an’da Özeleştri / Musa Turşak.

 

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

 

274  

 

Kıraat İlminde Âhâd Kavramı / Muhammet Kara.

 

Atatürk Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mehmet Dağ)

 

275  

 

Hamidüddin el-Ferahi ve Nizamu’l-Kur’an Te’vili’l-Furkan bi’l-Furkan Adlı Tefsiri / Orhan Güvel.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Elik)

 

276  

 

Vâhidî’nin Esbâbü’n-Nüzûl’ü ve Tefsirleri Bağlamında Bir Tefsir Problemi Olarak Esbâb-ı Nüzûl / Enes Veli.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

277  

 

Kur’an-ı Kerim’de İffet, Haya ve Müstehcenlik / Mustafa Aygen.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

278  

 

Kelam Konularının Kur’an Merkezli Tartışılması Bakımından Konevî’nin Beyzâvî Tefsiri Haşiyesinde Kesb Nazariyesi / Burcu Dilek.

 

Marmara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Abdulhamit Birışık)

 

279  

 

el-Mâverdî ve İbnu'l-Cevzî'nin Tefsir Yaklaşımların Mukâyesesi / Murat Oral.

 

Gaziantep Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Şehmus Demir)

 

280  

 

Kur’an’ın Tarih İnşaası / Zeynep Ceran.

 

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Keskin)

 

281  

 

Kur’an’ın Muhatabı İknada Aklî Delilleri / Şenel Genç.

 

Cumhuriyet Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Hasan Keskin)

 

282  

 

Maturidi Tefsirinde Ahlakî Kavramlara Yaklaşımlar / Gayaz Akhmetshin.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

 

283  

 

Klasik Dönem Müfessirler ile Çağdaş Dönem Müfessirlerin Cihat Ayetlerine Yaklaşımı / Ali Kaşıkırık.

 

Ankara Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Mesut Okumuş)

 

284  

 

Şehfûr b. Tâhir el-İsferâyînî ve Tâcü’t-Terâcim fî Tefsîri’l-Ķur’ân li’l-e‘âcim" Adlı Farsça Tefsiri / Mehmet Faruk Araz.

 

İnönü Üniversitesi (Danışman: Doç. Dr. Mehmet Yolcu)